Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Istorija

Kretingos mokyklos istorija

Kretinga didžiuojasi turėdama senas švietimo tradicijas. Lietuvoje įvedus krikščionybę pradėtos steigti katedrų mokyklos, vėliau prie parapijų bažnyčių ir vienuolynų kuriamos pradinės mokyklos, vadinamos parapinėmis. Mokyklų kūrimąsi ypač paskatino XVI a. pradėjusios plisti humanizmo ir reformacijos idėjos. Iš rašytinių istorijos šaltinių žinoma, kad pirmoji mokykla Kretingoje įsteigta garsaus Lietuvos karvedžio Jono Karolio Chodkevičiauspaliepimu 1609 m. Jo valią išpildė vienuoliai bernardinai, 1610 m. atidarę parapinę, t. y. pradinę mokyklą. Manoma, kad ši parapinė mokykla veikė iki 1774 m.

Žymus valstybės veikėjas, Edukacinės komisijos pirmininkas Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis1775 m. Kretingoje įkūrė pirmąją Vakarų Žemaitijoje vidurinę mokyklą ir pavadino Vidurine gimnazijos kurso mokykla. 1793 m. mokykla buvo iškelta į Telšius, ir Kretinga liko be vidurinės mokyklos.

Dviklasę (keturmetę) parapinę mokyklą Kretingos bernardinai vėl įsteigė 1803 m. Šioje mokykloje mokėsi lietuvių istorijos pradininkas ir švietėjas Simonas Daukantas. Joje 1817–1821 m. mokytojavo mokslininkas botanikas bernardinų kunigas Ambrozijus Jurgis Pabrėža. 1836 m. rusų valdžia mokyklą suvalstybino, uždraudė naudoti lietuvių spaudą ir raštą, įvedė kaip mokomąją rusų kalbą. Tuo buvo siekiama kraštą surusinti. Valdžios užmojams priešinosi lietuvių šviesuomenė, ypač Žemaitijos vyskupas Motiejus Valančius, kuris Rytų Prūsijoje organizavo lietuviškos spaudos leidybą, ragino steigti slaptas lietuviškas mokyklas.

Rusiška valdinė mokykla Kretingoje veikė šalia bažnyčios stovėjusiame pastate, kurį 1809 m. bernardinų pradinei mokyklai pastatė kunigaikštis Platonas Zubovas. Nuo 1904 m. joje leista mokyti lietuviškai. Apie 1910 m. Kęstučio g. (gatvė išlikusi iki šiol) duris atvėrė rusiška valdinė pradinė mergaičių mokykla.

Kaizerinės okupacijos pradžioje, 1915 m., Kretingoje ir kituose apskrities miesteliuose pradėjo veikti pirmosios oficialios lietuviškos pradinės mokyklos, kurias išlaikė parapijų arba valsčių gyventojai, o algas mokytojams mokėjo okupacinė vokiečių valdžia. Tarpukariu Kretingos apskrityje veikė platus pradinių mokyklų tinklas. Vien Kretingos mieste jų buvo trys – Kretingos Nr. 1 (lietuviška), Nr. 2 (žydų) ir Kretingsodžio (J. Basanavičiaus g.). Joms labai trūko pedagogų, todėl Švietimo ministerija Kretingoje įsteigė dvimečius mokytojų kursus, kurie 1923–1928 m. išleido keturias mokytojų laidas. Kretingos pradinei mokyklai nuo 1915 m. vadovavo Elena Saulevičiūtė, o 1927 m. ją pakeitė Stasys Juodikis.

Kretingai tapus apskrities centru, kretingiškiai siekė įkurti mieste viso gimnazijos kurso mokyklą. 1919 m. spalio 8 d. Kretingos visuomenės įgaliotiniai pateikė prašymą Švietimo ministerijai leisti Kretingoje steigti gimnaziją. Švietimo ministerija 1920 m. sausio 7 d. nutarimu leido Kretingoje atidaryti savivaldybės lėšomis išlaikomą ne viso gimnazijos kurso mokyklą – progimnaziją. Jos pirmuoju direktoriumi tapo Bronius Valiušaitis, o 1923 m. jį pakeitė kunigas Petras Ruškys.

1925 m. progimnazija buvo pertvarkyta į vidurinę mokyklą, kuri nuo gimnazijos skyrėsi tuo, kad joje vietoj lotynų kalbos buvo dėstomi matematikos dalykai. 1931 m. į Kretingą perkeliama Nemunėlio Radviliškio vidurinė mokykla ir Kretingos vidurinė mokykla pavadinta Kretingos valdžios vidurine mokykla. 1935 m., vykdant vidurinių mokyklų tinklo reformą, Kretingos vidurinė mokykla uždaroma.

1932 m. Kretingos pranciškonų vienuolyno gvardijono Tėvo Augustino (Antano Dirvelės) pastangomis prie vienuolyno buvo pastatyta ir pradėjo veikti Šv. Antano misijų kolegija. 1933 m. vasarą Lietuvos švietimo ministerija suteikė jai gimnazijos teises. Oficialiai ji buvo pavadinta Pranciškonų ordino gimnazija. Joje įrengtos erdvios klasės ir sukomplektuoti fizikos, geografijos bei gamtos mokslų kabinetai, veikė koplyčia, biblioteka, ligoninė, vonios, 100 vietų bendrabutis, biblioteka, kurioje sukaupta apie 4000 knygų. Pranciškonų gimnazija buvo žinoma visoje Lietuvoje. Joje privalomai buvo dėstoma lotynų kalba. Kretingos pranciškonų gimnazijoje dirbo aukštos kvalifikacijos mokytojai, baigę mokslus ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų Europoje (tėv. Bonaventūra (Vincas) Zajančkauskas OFM – Friburgo universitetą, K. Misevičius – Berno universitetą). Jai vadovavo V. Šliogeris (1932–1934 m.), S. Pupaleigis (1934–1937 m.), tėv. Bonaventūra (Vincas) Zajančkauskas OFM (1937–1940 m.). Į šią ugdymo įstaigą važiavo mokytis jaunuoliai iš visos Lietuvos. Gimnazijoje mokėsi berniukai pasauliečiai ir klierikai, nuo 1939 m. prie jos atidarytos mergaičių klasės. Gimnazijoje mokiniai įgydavo ne tik tvirtų mokslo žinių, įgūdžių, daug dėmesio buvo skiriama religiniam jų lavinimui, auklėjimui, kultūros dalykams. Klierikai iš vienuolyno gaudavo visą išlaikymą ir gyveno bendrabutyje. Baigę mokslus Kretingoje būsimieji kunigai vienuoliai buvo siunčiami studijuoti į Italiją. Pranciškonų gimnaziją baigę jaunuoliai pasauliečiai galėjo be papildomo pasiruošimo stoti į aukštąją mokyklą arba gauti gerą tarnybą. 1936 m. Kretingos pranciškonų gimnaziją aplankė Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona. 1940 m. rusams okupavus Lietuvą, Pranciškonų gimnazija panaikinama, vietoje jos atidaroma valstybinė Kretingos gimnazija, o vėliau, ją išformavus, įsteigiama vidurinė mokykla, kuri nuo 1976 m., mieste atsiradus dar vienai vidurinei mokyklai, pavadinta Kretingos 1-ąja vidurine mokykla.

Sovietiniais metais veikė keturios vidurinės mokyklos, kurios nepriklausomybės metais tapo vardinėmis.

Birutė Naujokaitienė; Erika Kazlauskienė; ir Jurgita Bružienė, 2013 

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. ALEKSANDRAVIČIUS, Juozas. Kretingos mokykla. Švyturys, 1990, rugsėjo 1, 5, p. 3, 4.
 2. ALEKSANDRAVIČIUS, Juozas. Kretingos pranciškonų gimnazija švenčia septyniasdešimtmetį.Švyturys, 2002, spalio 2, p. 5.
 3. ČIURINSKAITĖ, Elvyra. Negražinant ir nenutylint. Moksleivis, 1988, Nr. 11.
 4. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų skaičius Kretingos rajono švietimo įstaigose. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Švietimo skyriaus veikla: Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/ikimokyklinis/statistika.pdf>.
 5. Išsikovojo gimnazijos statusą. Pajūrio naujienos, 2010, birželio 29.
 6. JOMANTAITĖ, Diana. Budrių pradinė mokykla šimtemečio nebesulauks [interaktyvus]. Iš Pajūrio naujienos, 2008 birželio 10 d. [žiūrėta 2013 m. lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=2560>.
 7. KAČERAUSKIENĖ, Aldona. Kretingos katalikiškoji vidurinė mokykla. XXI amžius, 1994, spalio 12.
 8. KANARSKAS, Julius. Ateik susipažinti su Kretingos mokyklų praeitimi. Švyturys, 1997, balandžio 26, p. 3, 5.
 9. KANARSKAS, Julius. Iš Kretingos praeities. Klaipėda, 2000, gruodžio 16, p. 8.
 10. KANARSKAS, Julius. Kretinga – pranciškonų provincijos centras [interaktyvus]. Iš Lietuvos pranciškonų paveldas. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2010 m. spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://pranciskonupaveldas.lt/kretinga/index.php?option=com_content&view=article&id=48:kretinga-prancikon-provincijos-centras&catid=34:istorijav&Itemid=71>.
 11. KANARSKAS, Julius. Kretingos vaikų darželiui – 100 metų. Švyturys, 1998, spalio 10, p. 5.
 12. KANARSKAS, Julius. Muziejuje – Kretingos mokyklos istorija. Pajūrio naujienos, 1997, balandžio 11, p. 5.
 13. KAREČKAITĖ, Aldona. Kolegijos darbas įvertintas teigiamai. Pajūrio naujienos, 2007, kovo 6, p. 3.
 14. KAREČKAITĖ, Aldona. Salantų specialioji internatinė mokykla paminėjo 30-ties metų jubiliejų. Pajūrio naujienos, 2003, spalio 14, p. 3.
 15. Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 13 d.]. Prieiga per internetą:  <http://www.kjpg.lt/index.php?page=apie-gimnazija>.
 16. Kretingos pranciškonų gimnazija [interaktyvus]. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija. [b. v.]: [b. l.],  [b. m.]. Atnaujinta 2010 m. spalio 2 d. [žiūrėta 2010 m. spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Kretingos_pranci%C5%A1kon%C5%B3_gimnazija>.
 17. Kretingos rajonas. Iš Pažintis su Lietuva: švietimas, mokslas, naujos technologijos. Kaunas: Kraštotvarka, 1997, 217 p.
 18. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2012 metų veiklos ataskaitos santrauka. Pajūrio naujienos, 2013, balandžio 13, p. 7.
 19. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius [interaktyvus]. Iš Statistika 2006–2013 [žiūrėta 2013 m. lapkritis 19 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/news.php>.
 20. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus nuostatai (2010 m. kovo 17 d.). Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Švietimo skyriaus veikla [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/Rastai/skyriaus_nuostatai2010.pdf>.
 21. Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio ugdymo skyrius [interaktyvus]. [Lendimai] Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio ugdymo skyrius, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.piliakalnis.kretinga.lm.lt/?t=2&idpp=14&id=15>.
 22. Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų švietimo stebėsenos rodikliai. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Švietimo skyriaus veikla [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/stebesena/stebesena2009.pdf>.
 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Salantų specialiosios mokyklos likvidavimo“. Iš LITLEX [interaktyvi duomenų bazė]. [b. v.]: Teisinės informacijos centras, 1996–2010 [žiūrėta 2010 m. liepos 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=138523>.
 24. MENDEIKA, Aistas. Kartenos mokykla – kol kas vidurinė. Švyturys, 2012, rugsėjo 1, p. 3–6.
 25. Pasikeitimai Katalikų teologijos fakultete. Iš Universitas Vytauti Magni: VDU [interaktyvus]. 2005, Nr. 7 (99) [žiūrėta 2010 m. birželio 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vdu.lt/Leidiniai/VDU_laikrastis/2005-07_small.pdf>.
 26. Pranciškonų gimnazija: įkūrimas [interaktyvu]. Iš Pranciškonų gimnazija. Kretinga: [b. l], [b. m.] [žiūrėta 2010 m. spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://kpg.lt/istorija/ikurimas>.
 27. PUIŠIENĖ, Audronė. Prieš 100 metų kumečių vaikai nežinojo, kokio istorinio įvykio liudininkai besą. Pajūrio naujienos, 1998, lapkričio 24, p. 3.
 28. Statistinė informacija apie rajono bendrojo lavinimo mokyklas 2009–2010 m. m. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Statistika [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/statistika/2009-2010/Titulinis2009-2010.xls>.
 29. SIMAITYTĖ, Dovilė. Nuo rudens kolegijos patalpos liks tuščios. Pajūrio naujienos, 2009, rugpjūčio 28, p. 1, 3.
 30. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Vienur – spynos, kitur – garsus vardas. Pajūrio naujienos, 2013, rugsėjo 3, p. 4.
 31. Švietimas [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono 2007–2013 metų plėtros planas. Kretinga, 2007 [žiūrėta 2010 m. birželio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/files/file/pletra_2007_2013/2007_1_3_SVIETIMAS_UGDYMO%20ISTAIGOS.doc>.
 32. Vaikų darželiui Lietuvoje – 150: Lietuviškam vaikų darželiui – 100 [brošiūra]. Kretinga, 1998.
 33. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Mokyklų tinklo pertvarkos dalgiu – per kaimo šaknis [interaktyvus]. Iš Pajūrio naujienos, 2008 kovo 21 d. [žiūrėta 2013 m. lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=2303>.
 34. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Po tuo pačiu stogu, tik kitu pavadinimu. Pajūrio naujienos, 2009, kovo 3, p. 4.
 35. Zajančkauskas Vincas [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2007. Atnaujinta 2010 m. rugsėjo 8 d. [žiūrėta 2010 spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=587>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai