Temos

Atnaujinta 2019-09-24

Svarbesnės 2020 m. Kretingos rajono sukaktys

1560 m. – gimė Jonas Karolis Chodkevičius, Vilniaus vaivada ir Lietuvos didysis etmonas, Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjas.

1610 m. – baigti statyti Bernardinų (pranciškonų observantų) vienuolyno rūmai, pradėta Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statyba.

1620 m. – Darbėnuose pastatyta koplyčia (pirmoji bažnyčia).

1630 m. – pastatyta pirmoji Salantų (Skilandžių) bažnyčia.

1740 m. – įkurta Darbėnų parapija.

1745 m. – Kretingos dvaras ir miestas tampa kunigaikščių Masalskių valda.

1765 m. – įkurta Grūšlaukės bažnyčia.

1775 m. – Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio rūpesčiu Lietuvos edukacinė komisija atidaro Karolštato (Kretingos) aukštesniąją (vidurinę) mokyklą.

1795 m. kovo 28 d. – Kretingos dvaro valdų savininke tampa Elena Apolonija Masalskaitė, tais pačiais metais perrašiusi jas vyrui Vincentui Potockiui.

1795 m. – prijungus Lietuvą prie Rusijos imperijos, Kretinga neteko Magdeburgo teisės ir liko provincijos miesteliu.

1795 m. gruodžio 3 d. – Salantuose gimė vienas iš pirmųjų žydų pasaulietinės literatūros rašytojų ir vertėjų Mordechajus Aronas Gincburgas (mire 1846 m. Vilniuje).

1825 m. – Salantų parapijos klebonu paskirtas švietėjas, grafikas, teologijos mokslų daktaras, kunigas Stanislovas Čerskis, įsteigęs miestelyje raižyklą, kurioje gamino savo paties sukurtus vario raižinius elementorių ir maldaknygių iliustracijoms, paveikslėliams spausdinti.

1830 m. – išleista Salantų klebono Stanislovo Čerskio knyga „Žemaičių vyskupystės aprašymas“, kurioje publikuoti jo sukurti Žemaičių vyskupystės, Skuodo dekanato ir Salantų parapijos žemėlapiai.

1835 m. – gimė Juozapas Tiškevičius (mir. 1891 m.), Kretingos, Lentvario, Užutrakio, Kairėnų, Palangos dvarininkas, pirmųjų Lietuvoje hidroelektrinės ir telefono ryšio linijos įkūrėjas.

1935 m. balandžio 17 d. – mirė žemaičių (lietuvių) kalbos gramatikos autorius, bernardinų vienuolyno vikaras Simonas Grosas.

1845 m. – nugriauta Kretingos rotušė.

1850 m. – pastatyta dabartinė Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia.

1860 m. – pastatyta mūrinė Kretingos žydų bendruomenės sinagoga ir maldos namai.

1860 m. – Darbėnuose gimė liaudies menininkas, medžio drožėjas, raižytojas, dievdirbys ir knygnešys Juozapas Paulauskas (mirė 1945 m. vasario 13 d.).

1860 m. gegužės 30 d. – Imbarėje gimė kunigas, knygnešys, lietuvybės puoselėtojas, kalbininkas, pedagogas Feliksas Sragys.

1865 m. birželio 26 d. – gimė Vladislovas Tiškevičius, Lentvario dvarininkas, Vilniaus meno ir mokslo muziejaus įkūrėjas.

1865 m. liepos 11 d. – gimė Rietavo dvaro orkestro mokyklos vedėjas, pedagogas, dirigentas, Salantų dvaro administratorius (nuo 1905 m.) Jozefas Mašekas.

1870 m. sausio 13 d. – gimė kunigas, knygnešys, spaudos darbuotojas, redaktorius, lietuvių tautinio judėjimo dalyvis, slaptų lietuviškų mokyklų steigėjas, Budrių bažnyčios kuratas, Kretingos vartotojų bendrovės įkūrėjas Felicijonas Lelis.

1875 m. – grafas Juozapas Tiškevičius iš Lentvario į Kretingą perkelia šeimos rezidenciją.

1875 m. – pastatyta Kretingos stačiatikių kunigaikščio Vladimiro bažnyčia (cerkvė).

1875 m. – pastatyta dabartinė Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia.

1875 m. – Jokūbave gimė medicinos profesorius, gydytojas terapeutas, spaudos bendradarbis, tremtinys Karolis Parčevskis.

1875 m. gegužės 17 d. – mirė lietuvių grožinės prozos pradininkas, rašytojas, visuomenės veikėjas, Žemaičių vyskupas Motiejus Kazimieras Valančius.

1880 m. – atidarytas Salantų paštas.

1880 m. birželio 17 d. – Kretingoje gimė Vladas Nagevičius – gydytojas, archeologas, generolas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus įkūrėjas.

1885 m. – gimė Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, visuomenės veikėjas, Kretingos apskrities valdybos ir IV Seimo narys, Sibiro kankinys Kipras Stankūnas.

1885 m. vasario 26 d. – gimė Lietuvos Respublikos prezidentas, valstybės ir visuomenės veikėjas, Nepriklausomybės akto signataras, tremtinys Aleksandras Stulginskis.

1885 m. rugsėjo 30 d. – gimė Kretingos pranciškonų vienuolyno gvardijonas, Lietuvos pranciškonų komisaras, tretininkų kongregacijų steigėjas, bitininkų draugijos įkūrėjas ir vadovas, žurnalo „Šv. Pranciškaus varpelis“ įkūrėjas ir redaktorius, kunigas pranciškonas tėvas Jeronimas (Jonas) Pečkaitis OFM. (mirė 1925 m. balandžio 3 d.).

1885 m. birželio 23 d. – Salantuose gimė literatas, vertėjas, JAV lietuvių kultūros veikėjas, Jonas Barkus.

1895 m. – mirė Kretingos pranciškonų vienuolyno gvardijonas, parapijos klebonas, kunigas pranciškonas t. Feliksas Rimkevičius OFM.

1900 m. rugpjūčio 27 d. – gimė pedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis Juozas Mickevičius.

1905 m. – Kretingoje įvyko pirmasis viešas lietuviškas vakaras.

1905 m. – įkurta Salantų vartotojų bendrovė.

1905 m. – knygnešys, šatininkas Aleksandras Bendikas (1867–1939) Salantuose pradėjo leisti ūkininkams skirtą kalendorių „Keleivis, išeinąs į Žemaičius ir Lietuvą“.

1905 m. – Salantų vargonininkas Stanislovas Danilevičius subūrė lietuvišką bažnytinį chorą, kuriame karjerą pradėjo dainininkė Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė.

1905 m. gruodžio 4–5 d. – Vilniuje sušauktas lietuvių suvažiavimas (Didysis Vilniaus Seimas), kuriame Kretingos krašto žmones atstovavo Salantų parapijos klebonas Pranas Urbanavičius ir kretingiškis, Peterburgo karo medicinos akademijos studentas Vladas Nagevičius.

1910 m. rugpjūčio 12 d. – Kretingoje organizuota pirmoji naminių gyvulių paroda.

1915 m. – Grūšlaukėje gimė liaudies tapytoja Barbora Jankauskaitė.

1915 m. – įkurta Kretingos tretininkų (pasauliečių pranciškonų) kongregacija.

1915 m. balandžio 23 d. – Vokietijos kariuomenė išstūmė iš Kretingos valsčiaus Rusijos kariuomenę ir užėmė miestą.

1915 m. rugsėjo 12 d. – prie vienuolyno pradėjo veikti lietuviška pradinė mokykla.

1915 m. – įkurtas pirmasis Kretingos mieste vaikų darželis.

1915 m. – atidaryta Kretingos mergaičių namų ruošos mokykla.

1915 m. rugsėjo 23 d. – įkurta Kretingos apskritis.

1915 m. – per Kretingos kaimo žemes nutiesta Bajorų–Priekulės (Latvija) geležinkelio linija.

1920 m. sausio 1 d. – Kretingoje gimė kunigas pranciškonas, provincijolas tėvas Placidas Barius, OFM. (Pranciškus Barisas).

1920 m. sausio 7 d. – atidaryta Kretingos progimnazija.

1920 m. sausio 31 d. – mirė Kretingos rajono garbės pilietis, literatas, kultūros veikėjas, pirmojo lietuviško spektaklio Palangoje dalyvis, Kretingos apskrities ligoninės steigėjas ir pirmasis gydytojas Feliksas Janušis.

1920 m. gegužės 20 d. – įkurta Kretingos prekybos ir pramonės bendrovė „Minija“.

1920 m. gegužės 20 d. – įregistruota Kretingos miesto pirklių ir pramonininkų sąjunga.

1920 m. gegužės 22 d. – įkurta Kretingos miškų urėdija.

1920 m. liepos 4 d. – įkurtas Izraelitų darbininkų kultūros draugijos Kretingos skyrius.

1920 m. spalio 25 d. – įkurta Kretingos šaulių rinktinė.

1920 m. spalio 25 d. – įregistruota Lietuvos bitininkų draugija „Bitė“.

1920 m. lapkričio 16 d. – Kretingoje įkurtas žydų organizacijos „Arbeterheim“ skyrius.

1920 m. lapkričio 30 d. – Būbeliuose gimė lietuvių kalbininkas, pedagogas, mokslų daktaras Juozas Aleksandravičius.

1920 m. – įkurtas lietuvių katalikių moterų draugijos Kretingos skyrius.

1920 m. – įsteigtas Darbėnų šaulių būrys.

1920 m. – įkurta Kartenos vaistinė.

1920 m. – Kretingoje  įkurta pramonės ir prekybos bendrovė „Taicas ir Šeras“.

1920 m. – Kretingoje įkurta pirmoji moterų vienuolija: Šv. Pranciškaus tretininkių kongregacija.

1920 m. – Mažonuose mirė liaudies meistras, medžio drožėjas Antanas Klanius-Klanevičius.

1920 m. balandžio 14–15 d. – įvyko Steigiamojo Seimo rinkimai.

1925 m. gegužės 10 d. – gimė gydytoja, tapytoja, visuomenės veikėja Nijolė Dariūtė-Mažtarienė (mirė 1990 m. spalio 22 d.; palaidota Jokūbavo kapinėse).

1925 m. birželio 20 d. – įregistruota Kretingos arbatžolių svėrimo įmonė „Virdulys“.

1925 m. – pastatyta Kretingos geležinkelio stotis (sudegė 1944 m.).

1925 m. – įrengta Kretingos pranciškonų vienuolyno elektrinė.

1925 m. – pradėjo veikti privati Kretingos žydų vidurinė mokykla.

1925 m. – Kretingos progimnazija pertvarkyta į vidurinę mokyklą.

1925 m. – Bajoruose įkurta vilnonių audinių verpykla.

1925 m. – įkurta Kretingos skautų organizacija.

1925 m. – naujose parapijos kapinėse palaidotas pranciškonas tėvas Jeronimas Pečkaitis – Lietuvos pranciškonų komisaras, tretininkų kongregacijų steigėjas, bitininkų draugijos įkūrėjas ir vadovas, žurnalo „Šv. Pranciškaus varpelis“ redaktorius.

1930 m. – vasario 17 d. – Peldžiuose gimė mokslininkas, inžinierius hidrotechnikas Kęstutis Baškys.

1930 m. gegužės 5 d. – Darbėnuose pasodintas Vytauto Didžiojo ąžuolas.

1930 m. birželio 29 d. – Kretingoje surengta pirmoji mieste ir valsčiuje moksleivių sporto ir dainų šventė.

1930 m. liepos 23–26 d. – Kretingos apskrityje paminėtos Vytauto Didžiojo 500-sios mirties metinės.

1930 m. rugsėjo 8 d. – Salantuose įrengta Vytauto Didžiojo alėja.

1930 m. rugsėjo 17 d. – Kretingoje gimė fizikos ir matematikos mokslų daktaras, profesorius, pedagogas, visuomenės ir politikos veikėjas Vytautas Liutikas.

1930 m. lapkričio 1 d. – Kretingos valsčiuje įvestas privalomas pradinių mokyklų lankymas.

1930 m. – pradėti geležinkelio atkarpos Kretinga-Telšiai statybos darbai.

1935 m. birželio 15–17 d. – Kretingoje įvyko IV Lietuvos tretininkų kongresas.

1935 m. liepos 12 d. – atidarytas Kretingos muziejus.

1935 m. rugpjūčio 1 d. – uždaryta Kretingos valdinė vidurinė mokykla.

1935 m. rugsėjo 20 d. – mirė kolekcininkas, kraštotyrininkas, lietuviškos spaudos platintojas, Kalnalio bažnyčios kuratas kunigas Juozapas Žiogas.

1935 m. – atidarytas centrinio valstybės knygyno skyrius (įkurta Kretingos viešoji biblioteka).

1940 m. – atidaryta Darbėnų viešoji biblioteka.

1940 m. – pradėti naujojo Kartenos–Kretingos plento statybos darbai.

1940 m. – įkurtas Kartenos linų apdirbimo fabrikas ir suprojektuota nauja Kūlupėnų gyvenvietė.

1940 m. – padėti naujosios Kretingos ligoninės pamatai.

1940 m. birželio 14 d. – prasidėjo pirmoji sovietų okupacija.

1940 m. vasara – baigtas tiesti geležinkelis Darbėnai–Šventoji.

1940 m. liepa – pradėjo veikti naujai pastatyti Lietuvos banko skyriaus rūmai.

1940 m. liepos 26 d. – uždaryti Kretingos pranciškonų vienuolynas ir pranciškonų gimnazija.

1940 m. rugpjūčio 16 d. – Kretingoje įregistruota pirmoji civilinė santuoka.

1945 m. gegužės 27 d. – Elstene (Vokietija), karo pabėgėlių iš Lietuvos stovykloje, mirė paskutinysis Kretingos dvaro savininkas, grafas Aleksandras Tiškevičius.

1945 m. spalio 15 d. – Petrikaičiuose gimė sunkiaatletis, tarptautinės klasės sporto meistras, rovimo pasaulio rekordininkas Bronislovas Mačernis.

1945 m. lapkričio 15 d. – įkurta Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo partizanų rinktinė.

1945 m. – atidarytos Darbėnų ir Kartenos progimnazijos.

1945 m. – atidarytas Darbėnų vaikų darželis.

1945 m. – atidaryti Kretingos apskrities kultūros namai.

1950 m. sausio 10 d. – žuvo paskutinieji Kretingos valsčiaus Širvydo kuopos partizanai: vadas Augustas Kiesas ir Juozas Zobernis.

1950 m. vasario 15 d. – Kretingoje gimė prozininkas, publicistas, dailininkas Algirdas Antanas Kuklys.

1950 m. birželio 20 d. – įsteigti Kretingos ir Salantų rajonai, Salantams suteiktos miesto teisės.

1950 m. – surengta pirmoji Kretingos rajono dainų ir šokių šventė.

1955 m. – atidaryta Kretingos kombinuotųjų pašarų gamykla.

1955 m. – įkurtas Kretingos žvėrininkystės ūkis.

1955 m. – atidaryta Kretingos sviesto gamykla.

1960 m. – atidaryti Kūlupėnų (Kartenos linų fabriko) kultūros namai.

1960 m. sausio 23 d. – mirė gydytojas, dramaturgas, poetas, pirmojo lietuviško vaidinimo Palangoje dalyvis, lietuviškos spaudos platintojas, Nepriklausomybės kovų dalyvis, tremtinys Vladas (Vladislovas) Mongirdas, gimęs iš Mišučių dvare.

1965 m. gegužės 6 d. – mirė prozininkė, vertėja, Kretingos rajono garbės pilietė Liūnė (Liucija) Janušytė.

1965 m. – atidaryta Kretingos vaikų sporto mokykla.

1975 m. gruodžio 8 d. – mirė pedagogas, visuomenės veikėjas, Kretingos muziejaus įkūrėjas, Kretingos rajono garbės pilietis Juozas Žilvitis.

1975 m. gruodžio 13 d. – mirė miškininkas, Kretingos (Skuodo) miškų urėdijos kūrėjas, pajūrio kopų apželdintojas Marijonas Daujotas.

1980 m. – duris atvėrė Kretingos III vidurinė mokykla (Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija).

1990 m. – pagrindinė Kretingos miesto aikštė pavadinta Rotušės aikšte.

1990 m. vasario 16 d. – Kretingoje atstatytas Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio (Laisvės) paminklas.

1990 m. kovo 8 d. – pirmuose laisvuose ir demokratiškuose rinkimuose Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatais Kretingos rinkiminėje apygardoje išrinktas Virginijus Pikturna, o Kartenos rinkimų apygardoje – Eimutis Grakauskas, tapę Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo akto signatarais.

1990 m. kovo 24 d. – įvyko pirmieji laisvi ir demokratiški vietinių tarybų rinkimai.

1990 m. – Kretingos rajono tarybos pirmininku išrinktas Bernardas Anužis, o rajono valdytoju paskirtas Algimantas Šteinys.

1990 m. – Kretingos miesto tarybos pirmininku išrinktas Aleksejus Lisovskis, o pirmuoju meru – Antanas Tamošauskas.

1990 m. – atnaujino veiklą Pranciškonų ordino vienuolynas.

1990 m. spalio 6 d. – įkurtas Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos būrys.

1990 m. spalio 31 d. – įregistruota Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros religinės muzikos Šv. Cecilijos draugija.

1990 m. lapkričio 6 d. – įsteigta Kretingos televizija.

1995 m. – įkurta Kretingos rajono savivaldybė.

1995 m. kovo 25 d. – išrinkta pirmoji Kretingos rajono savivaldybės taryba.

1995 m. – pirmuoju Kretingos rajono meru išrinktas  Juozas Pelionis, o administratoriumi paskirtas Rolandas Rumšas.

1995 m. rugpjūčio 23 d. – į Kretingą atvyko pranciškonės misionierės, įkūrusios vienintelę Lietuvoje Švč. Jėzaus Širdies pranciškonių seserų misionierių vienuoliją.

1995 m. rugsėjo 1 d. – duris atvėrė pirmoji Kretingoje aukštoji mokykla: Šv. Antano religijos mokslų institutas prie Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto (oficialiai atidarytas gruodžio 8 d.).

1995 m. rugsėjo 8 d. – mirė pedagogas, visuomenės veikėjas, antisovietinio pogrindžio Kretingos apskrityje 1940–1941 m. organizatorius Petras Bortkevičius.

1995 m. rugsėjo 8 d. – Kretingos senosiose kapinėse perlaidoti generolo Vlado Nagiaus-Nagevičiaus ir žmonos Veronikos Nagevičienės palaikai.

2000 m. gegužės 23 d. – Kretingoje mirė režisierius, kultūros veikėjas Egidijus Radžius.

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai