Temos

Atnaujinta 2022-08-30

Sungailų kaimas (išnykęs kaimas)

Sungailų kaimas – buvęs Kretingos rajono savivaldybėje, Kretingos seniūnijoje, 10 km nuo Kretingos.

Kretingos valsčiaus inventorinės bylos liudija, kad Sungailų kaimo žemėje seniau plytėjo mišku ir krūmais apaugusi pelkėta Kretingos dvaro miško valda, XVI–XVII amžiais vadinta Vinkšnupio, o XVIII amžiuje – Skroblupio miško užusieniu.

Šiame užusienyje, paribyje su tuometinių Genčų (dabartinių – Genčų Medsėdžių) ir Voveraičių kaimų žeme bei Kretingos dvaro giria ir ganyklomis, XVIII a. pirmoje pusėje susiformavo Sungailų (Songailų) nausėdija, kurios vardas pirmąkart paminėtas 1771 m. dvaro valdų inventoriuje.

Tai buvo būdingas to meto istorinei epochai kupetinis, be išankstinio plano, savaime susiformavęs kaimas, kuriame kūrėsi iš aplinkinių kaimų išsikėlusios ir žemdirbystei tinkamoje plėšininėje dvaro miško žemėje apsigyventi pasiryžusios žemdirbių šeimos.

Gyvenvietės pavadinimas liudija, kad vietovardis kilo iš pirmojo naujakurio asmenvardžio „Sungaila“ arba „Songaila“ daugiskaitos formos.

1771 m. sudarant pirmąjį kaimo inventorių, jame buvo surašyti čia gyvenę ir činšą (žemės rentos mokestį) mokėję žemdirbiai. Jie buvo visiškai priklausomi nuo dvaro, mokėjo jo savininko nustatytus mokesčius, atlikinėjo įvairias prievoles, ėjo Kretingos palivarke lažą.

XVIII a. Sungailai priklausė Kretingos grafystės (taip tuo metu buvo vadinamos dvaro valdos) Klibių laukininkijai.

Visi kaimo žemdirbiai buvo katalikai, priklausę vienuolių bernardinų (pranciškonų observantų) administruojamai Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijai.

1845 m. kaime buvo surašyti 38 parapijiečiai: 21 vyras ir 17 moterų.

1857 m. sudarant Kretingos Romos katalikų bažnyčios parapijos tikinčiųjų sąrašą, kaime buvo registruota tiek pat – 38 parapijiečiai. Tačiau šįkart moterų buvo 22, o vyrų – tik 16. Matyt, tam įtakos turėjo 1853–1856 m. vykęs Krymo karas bei po jo iki 1864 m. užtrukęs Kaukazo karas, kurių metu nemažai vyrų buvo paimta rekrutais į carinės Rusijos kariuomenę.

1861 m. panaikinus baudžiavą, į laisvę paleisti žemdirbiai iš Kretingos dvaro išsipirko 195 rėžius dirbamos žemės. Ją 1870 m. valdė ir išperkamuosius žemės mokesčius grafui Nikolajui Zubovui mokėjo 33 valstiečiai.

Išsilaisvinę nuo dvaro priklausomybės, naujieji žemės savininkai tapo valstybės prievolininkais, mokėję jai pagalvės mokestį. Visi kaimo prievolininkai buvo priskirti valstiečių luomui ir gavo teisę dalyvauti savivaldos rinkimuose.

Po 1911 m. Sungailuose įvykdytos Stolypino reformos valstiečių ariama žemė buvo suskirstyta į vienkieminius ūkius, kurie suformuoti aplinkui kiekvieną kaime stovėjusią sodybą. Ši reforma sudarė palankesnes sąlygas valstiečių ūkininkavimui, naujų žemės ūkio kultūrų auginimui.

1915 m. kaime tebestovėjo 5 sodybos, o 1923 m. buvo 6 ūkiai, kuriuose gyveno ir žemdirbyste vertėsi 53 asmenys.

Po Antrojo pasaulinio karo Sungailai atsidūrė partizaninio pasipriešinimo fronto paribyje. Kaimą supančiuose miškuose veikė Kretingos apskrities Kardo rinktinės partizanų kuopos.

Kaime gimė ir gyveno Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Širvydo kuopos narys Juozas Zobernis (Zubernius, slapyvardis – Ukmergis, Jonas). Žuvo 1950 m., kartu su kuopos vadu Augustinu Kiesu-Jūra patekęs į MGB pasienio kariuomenės, Kretingos valsčiaus milicininkų ir stribų apsuptį.

Pokario metais iš kaimo buvo ištremta 12 žmonių.

Sovietmečio melioracijai naikinant vienkieminius kaimus ir plečiant kolektyvinių bei valstybinių ūkių dirbamos žemės plotus, Sungailuose nebeliko žemdirbių sodybų, o žemė virto Kretingos tarybinio ūkio-technikumo ariamais laukais.

Ištuštėjęs kaimas iki 2016 m. dar buvo registruotas Kretingos rajono gyvenamųjų vietovių sąrašuose ir žymimas kartografinėje medžiagoje.

2019 m. Sungailai minimi tik adresų registre, o žemė per paskutinįjį vietovių ribų patikslinimą buvo priskirta Voveraičių kaimui.

Parengė Rita Vaitkienė, 2022

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Pradingę Sungailai – kaimas Dvaro girios pamiškėje. Švyturys, 2019, rugsėjo 28, p. 5–6.
  2. Sungailai (Kretinga). Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2021 spalio 27]. [žiūrėta 2022 rugpjūčio 25]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Sungailai_(Kretinga)>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai