Temos

Atnaujinta 2019-06-20

Šv. Antano dienos centras, VšĮ

Šv. Antano dienos centras įkurtas 2007 m. lapkričio 21 d. Kretingoje. Centro pagrindu tapo programa „Būkit geri, jeigu galit“, kurios tikslas – paauglių iš vargingai gyvenančių Kretingos r. šeimų užimtumo skatinimas per meninę saviraišką. Programą „Būkit geri, jeigu galit“ 2004 m. pradėjo Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Laikui bėgant ši programa išaugo į atskirą organizaciją. Šv. Antano dienos centras veiklas išlaiko iš įvairių projektų paramos, taip pat savo jėgomis kuria projektus pastato remonto ir renovacijos darbams.

Įstaigos steigėjai dalininkai: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolynas ir fizinis asmuo Margarita Lizdenytė. 2018 m. duomenimis, Šv. Antano dienos centrui vadovauja Margarita Lizdenytė.

Misija: tarnauti Dievui ir Bažnyčiai, padėti vaikams, paaugliams ir jaunimui, išgyvenantiems šeimoje įvairias krizes, bei jų šeimoms pažinti Dievo meilę, įvairiais būdais parodyti jiems gėrio atspindžius, padėti atrasti ir dalintis gėriu savo pačių gyvenime.

Tapatumo vizija: siekti, kad vaikams, paaugliams ir jaunimui, išgyvenantiems šeimoje įvairias krizes, bei jų šeimoms būtų teikiama: teisingas ir doras gyvenimo pavyzdys, pagalba šeimoms, susipažįstant su tikrosiomis gyvenimo vertybėmis bei jas pamilstant, ir kad Centro darbuotojų bei savanorių bendruomenė būtų gyva, atsidavusi tarnystei ir vieni kitiems.

Uždaviniai:

 • tobulinti ir tęsti vaikų ir jaunimo dienos centro priežiūros vykdomas programas;
 • organizuoti darbuotojų ir savanorių mokymus, pasitelkiant bendradarbiaujančius partnerius;
 • kurti ir pritaikyti pastatą (buvusias mokyklos dirbtuves) labdaros valgyklai, higienos centrui, socialiniam darbui su benamiais, krizes išgyvenančiomis šeimomis: tėvams ir vaikams, taip pat bendruomenės ugdymo centrui;
 • organizuoti ir plėsti veiklą, į kurią galėtų įsitraukti kiti bendruomenės nariai.

Šv. Antano dienos centras yra ne pelno siekianti organizacija, turi paramos gavėjo statusą ir išsilaiko iš projektų paramos bei geradarių aukų.

Šv. Antano dienos centras dirba su vaikais, paaugliais ir jaunuoliais iš socialinę atskirtį išgyvenančių šeimų. Iki 2016 m. dalyviai rinkosi kasdien Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos namuose (Vilniaus g. 2, Kretinga) nuo pirmadienio iki ketvirtadienio mokslo metų laikotarpiu, išskyrus švenčių ir atostogų dienas. Nuo 2016 m. veikla perkelta į iš dalies suremontuotą pastatą J. Pabrėžos g. 4, Kretinga.

Penktadieniais ar savaitgalių, švenčių, atostogų metu vyksta stovyklos, išvykos, ekskursijos, rekolekcijos, kiti būreliai. Kasmet dienos centre vaikų dienos centro paslaugas gauna 20–25 jaunuoliai iš 15 šeimų.

Dienos centre vaikai ruošia pamokas, tvarkosi, mokosi buities ir namų ruošos įgūdžių. Vaikai gali lankyti dailės, dramos, diskusijų, konsultacijų, dailės terapijos būrelius. Su vaikais dirba socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, pedagogai, savanoriai (moksleiviai, studentai, kiti) ir kiti specialistai.

Šeimoms organizuojamas labdaros ir paramos dalinimas. Šeimos, dalyvaujančios dienos centro veikloje, yra lankomos namuose. Kasmet organizuojamos šeimos popietės: Kalėdų, Mamos dienos, Mokslo metų baigimo / pradžios švenčių progomis, į jas kviečiami šeimų nariai, tėveliai, globėjai, broliukai ir sesutės, seneliai – vaikai pristato savo parodas, vaidinimus ir pan. Paramą labdaros apranga ir maistu gauna nuo 15 iki 46 šeimų.

Savanoriai, sudarę savanoriško darbo sutartį, dalyvauja veikloje, įsipareigodami dėl tam tikros atsakomybės. Savanoriai dirba su vaikais arba yra pagalbininkai vykdant veiklas; padeda labdaringose paramos akcijose, dirba ūkinėje ir organizacinėje veikloje, kartu dalyvauja ekologinėse ir kitose akcijose. Tiesiogiai su vaikais dirbantys savanoriai dalyvauja dienos centro organizuojamuose kvalifikaciniuose mokymuose – supervizijose, kurios vyksta kas mėnesį, bendradarbiaujant su VDU Socialinės gerovės instituto lektoriais. Pagalbininkams organizuojami atskiri mokymai ir pramogos.

Pagrindiniai projektai:

 • Neformalaus ugdymo programa: „Būkit geri, jeigu galit“, jos nuolatinė ir pagrindinė veikla yra vaikų (7–17 metų) meninis, socialinis, dvasinis ir švietėjiškas ugdymas. Programa skirta vaikams iš Kretingos r. socialiai remtinų, krizes išgyvenančių ir rizikos šeimų.
 • Kūrybiškumo ugdymas, mokantis ir atgaivinant lietuvių tautodailės technikas – projektas, būrelis dienos centro dalyviams.
 • Šv. Antano dienos centro namo (labdaros valgykla, labdaros higienos centras bei vaikų ir šeimos dienos centras) statyba.
 • Darbuotojų ir savanorių savišvietos kursai, kvalifikacijos kėlimas, supervizijos ir mokymai.
 • Vaikų, jaunimo, savanorių ir darbuotojų dvasinis ugdymas, bendradarbiaujant su broliais ir sesėmis vienuoliais.
 • Stovyklos, renginiai, išvykos, savanorių rengimo mokymai. Vaikams, paaugliams, jaunimui ir savanoriams.
 • Dalyvavimas „Maisto banko“ akcijose ir paramos stokojantiesiems dalijimas.
 • Išskirtiniais atvejais socialinę atskirtį turinčių dalyvių paslaugų paramos organizavimas.
 • Organizavimas ir dalyvavimas mugėse, labdaros koncertuose ir pan. – vaikų sociokultūriniams / dvasiniams renginiams paremti.
 • Darbo su šeima projektai: socialinę atskirtį patiriančių šeimų integracija į darbo rinką, tėvystės įgūdžių programa, smulkiųjų amatų verslumo ugdymo projektai, dvasinio ugdymo renginiai ir stovyklos.
 • Projektas „Kiekvienam vaikui po didįjį draugą“ pagal savanorių ir vaikų programą „Big Brothers, Big Sisters“.
 • Bendradarbiavimo projektai su įvairiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.
 • Kiti labdaringi projektai.

Šv. Antano dienos centro interneto tinklalapiai: www.svnantanodc.lt, www.facebook.com/Šv-Antano-dienos-centras-191219997579112/

 Jolanta Klietkutė, 2012; redagavo Brigita Barkauskaitė-Tamašauskė, 2018

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Apie mus. Iš Šv. Antano dienos centras[interaktyvus]. [Kretinga]: J. Klietkutė; Šv. Antano dienos centras, 2009 [žiūrėta 2012 m. sausio 11 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svantanodc.lt/Apie.html>.
 2. LIZDENYTĖ, Margarita. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai Klietkutei. 2012 m. sausio 10 d. [žiūrėta 2012 m. sausio 10 d.]. Asmeninis pranešimas.
 3. Interviu su Šv. Antano dienos centro direktore Margarita Lizdenyte.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai