Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino (PPO) Telšių regiono brolija

 

Pranciškonų pasauliečių misija – skelbti Evangeliją, vedant žmogų į asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi, šv. Pranciškaus pavyzdžiu.

Vizija: Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas – vieninga, nuolat auganti bendruomenė, kurios mažiausios ląstelės – vietinės brolijos – glaudžiai bendradarbiauja savo viduje, tarpusavyje ir su visa Pranciškoniška šeima. Šios bendruomenės narys suvokia save kaip neatskiriamą viso Ordino dalį ir gyvena pasauliečių pranciškoniškuoju dvasingumu.

Pasauliečių pranciškonų ordinas (PPO) (tuo metu vadintas Atgailos brolių ir seserų ordinu) įkurtas 1221 m. Italijoje šventojo Pranciškaus Asyžiečio. Lietuvoje PPO (tuo metu vadintas Trečiuoju šventojo Pranciškaus ordinu) savo veiklą pradėjo 1387 m. Ordinas labai stipriai reformuotas 1978 m.

PPO brolijose broliai ir seserys, pagal savo, kaip pasauliečių, padėtį, įžadais įsipareigoja šventojo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu gyventi Evangelija ir laikytis Bažnyčios patvirtintos Regulos. Norint tapti Ordino nariu reikia beveik 6 metų: 1 m. įvesdinimo laikotarpis, naujokynas – iki 2 m. Laikinuosius įžadus galima duoti tris kartus kas vienerius metus. Tik tuomet – amžinieji įžadai.

PPO savo gretose turi daug šventųjų: karalienės Elžbieta Vengrė ir Elžbieta Portugalė, popiežiai palaimintasis Jonas XXIII ir Paulius VI, italų poetas Dantė Aligieris, italų dailininkas Džiotas di Bondone, prancūzų fizikas ir chemikas Andrė Mari Amperas, prancūzų matematikas ir fizikas Blezas Paskalis, mikrobiologas ir chemikas Luizas Pasteras, vengrų kompozitorius Ferencas Listas ir kt. Lietuviai prelatas, poetas Jonas Mačiulis–Maironis, kanauninkas ir rašytojas Juozas Tumas–Vaižgantas, kunigas ir botanikas Jurgis Ambrozijus Pabrėža ir kt.

PPO broliai ir seserys, viešai ar pogrindyje, skelbia Evangeliją žodžiu ir pavyzdžiu. Meldžiasi už Bažnyčią, Tėvynę ir pasaulį. Moko vaikus ir jaunimą doros bei tikėjimo tiesų. Vykdo švietėjišką ir neformaliojo suaugusiųjų bei jaunimo ugdymo veiklą (VšĮ „Pranciškoniška pasauliečių akademija“, JauPra, Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Pranciškučiai ir t.t.). Globoja nesugebančius savimi pasirūpinti – vargšus, našlaičius ir priklausomus žmones. Per nevyriausybinę organizaciją „Franciscans International“ prie Jungtinių Tautų vykdo humanitarinius projektus visame pasaulyje, ypač Afrikoje ir Azijoje.

Šiuo metu PPO yra apie 400 tūkstančių brolių ir seserų, iš jų apie 700 Lietuvoje.

Telšių regiono brolija, įregistruota Kretingoje, apjungia 11 mažesnių brolijų: Klaipėdos Kristaus Karaliaus, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko, Klaipėdos Šv. Kazimiero, Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies, Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo, Plungės Šv. Jono Krikštytojo, Skuodo Švč. Trejybės, Telšių Šv. Antano Paduviečio, Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo, Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijas.

Kretingoje pirmieji pasauliečiai pranciškonai (tuo metu vadinti Šv. Pranciškaus tretininkais) atsirado kartu su Mažesniųjų brolių įsikūrimu Kretingoje 1602 m.

1912 m. tėv. Pranciškus Bizauskas OFM atgaivino Kretingos pasauliečių pranciškonų broliją, kuri viešai veikė iki 1940 m. okupacijos pradžios.

Nuo 1940 iki 1989 m. Kretingos pasauliečiai pranciškonai gyveno pogrindyje.

1991 m. spalio 4 d. atsižvelgiant į Pasauliečių pranciškonų ordino Lietuvos provincijos dvasinio asistento A. Kungio ir ministro A. Remesos prašymą, juridiškai įteisinta PPO Lietuvos provincija. Jos tarnyba pripažinta religiniu centru, kurio buveine tapo Kretingos pranciškonų vienuolynas. Tuo pat metu atkurta ir Lietuvos PPO Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai broliją. Šiuo metu joje yra daugiau nei 30 narių.

Nuo 1922 m. Lietuvos pasauliečiai pranciškonai pradėjo organizuoti Ordino kongresus. Prieškaryje įvyko penki Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresai: I – 1922 m. Kretingoje, II – 1923 m. Radviliškyje, III – 1924 m. Kaune, IV – 1935 m. Kretingoje, V – 1938 m. Kretingoje. Atkūrus Nepriklausomybę 1992, 2002 metais kongresai taip pat buvo surengti Kretingoje. 2010 m. rugpjūčio 13-15 d. Kretingoje vyko VIII Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresas „Iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją“.

2014 m. rugpjūčio 15–17 dienomis Kretingoje vyks I Pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo nacionalinis kongresas „Dievas davė man brolius“.

Kretingos brolijos susirinkimai vyksta Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos namuose (Vilniaus g. 2).

Kretingos brolijos nariai aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime: yra parapijos komiteto nariai, ruošia vaikus Sakramentams, rengia užsiėmimus su skautais.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Apie Ordiną. Iš Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas [interaktyvus]. [b. v.]: Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas, 2005–2006 [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ofs.lt/index.php?id=2>.
  2. JURČYS, Benediktas. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolija. Iš Kretingos pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos pranciškonai, 2013 [žiūrėta 2013 m. spalio 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=73>.
  3. POVILAITIS, Stasys. Iš Evangelijos – į gyvenimą… XXI amžius, 2010, rugsėjo 3, p. 13.
  4. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Pranciškonai pasauliečiai pašaukti gyventi ne vienuolyne. Pajūrio naujienos, 2010, rugpjūčio 24, priedas „Vakarų Lietuva“, p. 9.
  5. „Švyturio“ info. Pasauliečių pranciškonų centras Kretingoje. Švyturys, 1991, spalio 30, p. 1.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai