Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija

1634–1842 m. Budriai priklausė Kartenos dvaro Gudeliškės palivarkui, kurį 1634 m. Mykolas Sapiega dovanojo Kartenos klebonijai, išlaikiusiai Budrių kunigą. 1763 m. pastatyta koplyčia. 1926 m. įkurta Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija.

Budrių bažnyčios kuratu XX a. pradžioje buvo kunigas Feliksas Lialis. Už nepaklusnumą rusų valdžiai trejus metus jis buvo praleidęs Kretingos bernardinų vienuolyne, kuriame įkūrė knygnešių organizaciją. Budrių bažnyčiai priklausančiuose kaimuose steigė pradines lietuviškas mokyklas, kuriose buvo mokoma poterių, lietuviškai skaityti ir rašyti. Vėliau kunigavo iš Beržoro atvykęs kunigas Kazimieras Čepronas. 1934–1939 m. Budrių parapijos klebonu buvo iš Rusijos grįžęs kunigas K. Andriekus (palaidotas bažnyčios šventoriuje). Po Antrojo pasaulinio karo Budriuose gyveno ir dirbo šie klebonai: Bronislovas Sonda, Gedminas, Vincas Vitkus, Boleslovas Lašas, Jonas Sova. Vėliau parapiją aptarnavo Kartenos klebonai: kun. Jonas Jacinevičius (mirė 1984 m. birželio 29 d.), kun. Pranciškus Ružė (mirė 1985 m. balandžio 26 d.), nuo 1985 m.gegužės 14 d. – kun. Petras Merliūnas, 1994 m. gegužės 29 d. – kun. Antanas Striukis, 2005 m. spalio 19 d. – kun. Rolandas Karpavičius, 2010–2011 m. – kun. teol. dr. Romualdas Vėlavičius. Nuo 2012 m. kovo mėn. – kun. Tadas Šeputis.

Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijoje gyvena apie 1000 gyventojų (iš jų apie 500 gyvena Baublių kaime). Švenčiami Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai (rugsėjo pradžioje). Parapija priklauso Palangos dekanatui.

Budrių parapijoje, Baublių kaime, 1995 m. įsteigta Šv. Kazimiero koplyčia (II Budrių bažnyčia), kurioje švenčiami Šv. Kazimiero atlaidai. Šiuo metu čia I ir III kiekvieno mėnesio sekmadienį aukojamos šv. Mišios, likusius sekmadienius šv. Mišios aukojamos Budrių bažnyčioje.

2008 m. parapijiečių pastangomis surinktomis lėšomis buvo restauruota Budrių bažnyčia ir šalia esanti varpinė. Bendruomenė tikisi atnaujinti ir šimtmečio senumo špitolę bei kleboniją, kurioje šiuo metu gyvena šeimos.

Jolanta Klietkutė, 2012

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. KANARSKAS, Julius. Budrių bažnyčia. Švyturys, 1994, gegužės 21, p. 4.
 2. Kronika: paskyrimai, atleidimai ir suspensos (2010 m. liepa). Iš Telšių vyskupija [interaktyvus]: [Telšiai]: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010 [žiūrėta 2012 m. vasario 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.telsiuvyskupija.lt/index.php?id=104&nid=23&pg=1>
 3. KVIKLYS, Bronius. Lietuvos bažnyčios. Čikaga, 1980, t. 1, p. 57.
 4. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus]: [Telšiai]: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010 [žiūrėta 2012 m. vasario 4 d.] Prieiga per internetą: <http://telsiuvyskupija.lt/?id=56>
 5. PAUKŠTIENĖ, Danutė. [Duomenys apie Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapiją] [rankraštis]. [Kretinga], [2007] Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 1.
 6. STONKUVIENĖ, Laima. Baublių koplyčiai suteiktas šv. Kazimiero vardas. Švyturys, 2008, lapkričio 19, p. 6.
 7. STONKUVIENĖ, Laima. Budrių bažnyčia ir varpinė prikeltos naujam gyvenimui. Švyturys, 2008, liepos 19, p. 1, 3.
 8. VĖLAVIČIUS, Romualdas. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai KLIETKUTEI. 2012 m. vasario 26 d. [žiūrėta 2012 m. vasario 27 d.]. Asmeninis pranešimas.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai