Temos

Atnaujinta 2018-11-06

Šv. Pranciškaus varpelis

Iki 1940 m. vienas populiariausių Lietuvoje buvo pranciškonų Kretingoje leistas „Šv. Pranciškaus varpelis. Tai buvo kartą per mėnesį leidžiamas Šv. Pranciškaus trečiojo ordino žurnalas, leistas 1923–1940 m. ir 1993–1994 m. Kretingoje, kitais metais – kitose vietose. Žurnale buvo publikuojamos bažnyčios ir pasauliečių pranciškonų ordino žinios, giesmės, straipsniai teologijos ir dvasinio gyvenimo klausimais, pasakojimai apie misijas, istoriją. Žurnalo leidėjas buvo Kretingos pranciškonų vienuolynas. Nuo įsikūrimo pradžios spausdintas įvairiose spaustuvėse: 1924 m. Nr. 9, 1925 m. Nr. 7, 1928 m. – Kaune „Šviesos“ spaustuvėje, 1929–1934 m. Nr. 3 – Marijampolėje „Šešupės“ spaustuvėje, 1935 m. Nr. 10, 1940 m. – Kretingoje Pranciškonų spaustuvėje. Žurnale buvo spausdinamos bažnyčios ir ordino žinios, pasakojimai apie misijų veiklą, giesmės, religiniai straipsniai „Šv. Pranciškaus varpelis“ 1929–1932 m. turėjo per 20000 skaitytojų.

Dažnai keitėsi žurnalo paantraštiniai duomenys:

1923, Nr. 3 – 1924, Nr. 8 – Trečiojo Šv. Pranciškaus ordeno Lietuvoje organas;

1924, Nr. 9–12 – Mėnesinis laikraštis šv. Pranciškaus pasauliniams tretininkams ir jo prieteliams;

1925, Nr. 7–1926, Nr. 7; 1929 – Mėnesinis lietuvių tretininkų ir šv. Antano mylėtojų laikraštis;

1927, Nr. 9 – 1928 – Mėnesinis Lietuvos tretininkų laikraštis;

1929–1930; 1932, Nr. 1–8/9 – Mėnesinis lietuvių tretininkų ir šv. Antano mylėtojų laikraštis;

1931 – Mėnesinis lietuvių tretininkų ir švento Antano mylėtojų laikraštis;

1932, Nr. 10 – 1934, Nr. 2 – Mėnesinis visų šv. Pranciškaus šeimynų Lietuvoje laikraštis;

1934, Nr. 3 – 1935 – Mėnesinis visų šv. Pranciškaus šeimynų Lietuvoje ir šv. Antano mylėtojų laikraštis;

1936–1938, Nr. 2 – Mėnesinis šv. Pranciškaus ir šv. Antano mylėtojų laikraštis;

1938, Nr. 3 – 1940 – Mėnesinis šv. Pranciškaus III Ordino laikraštis.

Žurnalo redaktoriais dirbo broliai pranciškonai:

Jeronimas Pečkaitis – 1923 m. Nr. 3; 1925 m., Nr. 3/4 (1923 m. Nr. 3–1924 m. Nr. 10 – ats. red.);

Pranciškus Bizauskas – 1925 m. Nr. 7; 1927;

Rokas Kažukauskas – 1928 m.;

Augustinas Dirvelė – 1929 m.; 1934 m. Nr. 2; 1939 m. Nr. 7/8;

Aloyzas Janušaitis – 1930-1932 m. Nr. 8/9;

Benediktas Bagdonas – 1932 m. Nr. 10; 1934, Nr. 1;

Justinas Vaškys – 1939, Nr. 9-1940;

Redaktoriai nenurodyti 1925 m. Nr. 5, 6; 1929 m. Nr. 1; 1935 m. Nr. 10.

„Šv. Pranciškaus varpelis“ nuo 1925 m. Nr. 7 iki 1933 m. spausdinamas Kaune.

Žurnalo leidėjais buvo (pateikiami duomenys iš leidinio paantraščių):

1925 m. Nr. 5, 6 – Kretingos „Mažesniųjų Į brolių“ pranciškonų vienuolynas;

1925 m. Nr. 11, 12; 1929 m. Nr. 1; 1930–1933 m. – nenurodyta.

1925 m. Nr. 7–10 – Kauno vienuolynas;

1926–1927 m. – Mažųjų brolių vienuolynas;

1928 m. – Rokas Kažukauskas;

1929 m. Nr. 2-12; 1937-1939, Nr. 7/8 – Augustinas Dirvelė;

1934–1936 m. – Pranciškonų vienuolija (Pranciškonų vienuolynas);

1939 m. Nr. 9 – 1940 m. – Tėvai pranciškonai;

Informacinę vertę suteikia leidiniuose spausdinamos turinių rodyklės. 1924–1925; 1927–1931; 1933–1939 metų žurnalai yra su metinėmis turinių rodyklėmis.

Nuo 1935 m. Nr. 10 iki 1940 m., įkūrus naują pranciškonų spaustuvę Kretingoje, pakeistas pavadinimas į „Pranciškonų pasaulis“.

Žurnalas 1942–1944 m. vėl leidžiamas ankstesniu pavadinimu „Šv. Pranciškaus varpelis“ (The bell of saint Francis), tačiau jau emigracijoje – Vokietijoje, Pitsburge, čia persikėlus pranciškonams. Leidinyje pažymėta, kad leidėjai – Tėvai Pranciškonai.

Vėliau išleidimo vietos keitėsi, nes broliai pranciškonai iš Vokietijos išvyko į JAV. Čia „Šv. Pranciškaus varpelis“ buvo leidžiamas: Greene Maine 1945 m. Nr. 1-1948 m. Nr. 5; Kennebunk Port Maine 1948 m. Nr. 6-1992 m.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę ir atsikūrus Mažesniųjų brolių ordino šv. Kazimiero provincijai, nutarta žurnalą vėl leisti Lietuvoje. „Pranciškaus varpelis“ sugrįžo į Kretingą, kur leistas 1993–1994 m. Vėliau persikėlė į Vilnių ir 1995 m. leistas „Aidų“ leidykloje. Išleidus 4 numerius tais pačiais metais leidimas sustabdytas. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, žurnalas buvo leidžiamas 1300 egzempliorių tiražu.

„Šv. Pranciškaus varpelis“ turėjo turinį bei periodiškumą atskleidžiančias paantraštes:

1945 m. buvo mėnesinis religinis Šv. Pranciškaus dvasioje laikraštis, 1947–1979 m. – mėnesinis, religinis ir patriotinis šv. Pranciškaus dvasioje laikraštis, 1980–1984 m. – mėnesinis religinio-patriotinio turinio žurnalas, 1985-1992 m. – dvimėnesinis religinio-patriotinio turinio žurnalas, 1993 m. – trimėnesinis religinis žurnalas.

Nijolė Raudytė, 2010

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. ANDRIEKUS, Leonardas. Pranciškonų veikla spaudoje. Pranciškaus varpelis, 1956 nr. 7, p. 206.
  2. KANARSKAS, Julius. Kretinga – pranciškonų provincijos centras. Iš pranciskonupaveldas.lt [interaktyvus] [žiūrėta 2010 spalio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://pranciskonupaveldas.lt/kretinga/>.
  3. KANARSKAS, Julius. Kretinga – pranciškonų provincijos centras. Iš pranciskonupaveldas.lt [interaktyvus] [žiūrėta 2010 spalio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://pranciskonupaveldas.lt/kretinga/>.
  4. KANARSKAS, Julius. Kretingos bernardinų vienuolynas XVII–XVIII a. Iš pranciskonupaveldas.lt[interaktyvus] [žiūrėta 2010 spalio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://pranciskonupaveldas.lt/kretinga/>.
  5. VAŠKYS, Konstantinas. Pranciškonai Kretingoje, 1940, p. 99–100, 209.
  6. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 398.

 


Šaltinis: RAUDYTĖ, Nijolė. Periodinė spauda (1925–210 m.): Žurnalai. Iš Spaudos ir knygos kelias Kretingoje. Straipsnių autorės Laima Jonauskaitė, Lina Buikienė, Nijolė Raudytė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla; [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2010, p. 30–34. ISBN 978-9955-18-538-3

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai