Temos

Atnaujinta 2020-01-14

Jeronimo Pečkaičio „Bitininkas“

Jeronimas Pečkaitis – kunigas pranciškonas, Lietuvos pranciškonų komisaras, Šv. Pranciškaus III-ojo ordino kongregacijų steigėjas ir vizitatorius, tretininkų žurnalo „Šv. Pranciškaus Varpelis” įkūrėjas ir redaktorius, Lietuvos bitininkų draugijos įkūrėjas ir vadovas.

J. Pečkaitis gimė 1885 m. rugsėjo 30 d. Rudžių kaime (Sintautų valsčius, Šakių apskritis). Mokėsi Naumiesčio pradinėje mokykloje ir Marijampolės gimnazijoje, baigė Seinų dvasinę seminariją, įšventintas į kunigus, 1908–1914 m. vikaravo Turoslės, Filipavo ir Liubavo bažnyčiose, o 1914 m. įstojo į pranciškonų vienuolyną ir pasirinko vienuolišką tėvo Jeronimo vardą. Pranciškono abitą 1914 m. spalio 26 d. Palėvenės bažnyčioje (Kupiškio r.) gavo iš Lietuvos pranciškonų provincijos atkūrėjo tėvo Pranciškaus Bizausko rankų. Nuo 1915 m. rudens iki 1917 m. darbavosi Kretingos pranciškonų vienuolyne ir parapijoje, o 1917–1918 m. vikaravo Darbėnuose. 1919 m. pabaigoje buvo išsiųstas į pranciškonų ordino Silezijos provincijos (Vokietija) vienuolynus, kuriuose tobulinosi dvasiškai, detaliai susipažino su pranciškonų gyvenimo būdu ir regula, papildė teologijos ir filosofijos žinias. 1920 m. pabaigoje grįžo į Kretingą, o tėvui Pranciškui išvykus iš Kretingos, 1921 m. birželio 12 d. Silezijos provincijolo įsakymu buvo paskirtas Kretingos vienuolyno viršininku ir pranciškonų komisaru. Tęsdamas tėvo Pranciškaus Bizausko pradėtus darbus, rūpinosi pranciškonų vienuolijos atkūrimu 1923 m. liepos 23 d. Silezijos provincijos kapituloje paskirtas Kauno vienuolyno viršininku ir Lietuvos tretininkų direktoriumi, nutarė leisti tretininkams skirtą leidinį „Šv. Pranciškaus varpelis”, kurį nuo 1923 m. rugpjūčio mėnesio iki pat mirties redagavo. Mirė 1925 m. balandžio 3 d. Kauno karo ligoninėje po sunkios ligos. Palaidotas Kretingos senosiose kapinėse šalia grafų Tiškevičių koplyčios, brolių pranciškonų kapavietėje.

Šiandien apie šią iškilią asmenybę byloja jo darbai, nepraradę savo aktualumo iki šiol. Lietuvos bitininkai tėvą J. Pečkaitį yra paskelbę savo globėju. Ikikarinėje Lietuvoje Kretingos Pranciškonų vienuolynas turėjo gausų bityną. J. Pečkaitis dar vaikystėje tėvų namuose buvo susipažinęs su bitininkavimo paslaptimis, todėl pranciškonų bityne rūpinosi bitininkavimu ir išgarsėjo kaip vienas iš geriausių Lietuvos bitininkų.

1917 m. Kretingoje įkūrė pirmąją bitininkų draugiją „Spiečius”, kuri 1919 m. pasivadino „Bite“ ir išplėtojo veiklą visoje Lietuvoje, įkūrusi 22 skyrius. J. Pečkaitis rašo, kad „Kretingoj nuo 1915 metų teko vesti didoką apie 20 avilių bityną“. Kretingos bitininkų būrelis 1917 m. įsteigė slaptą bitininkų draugiją „Spiečius“, nes 1915 m. vokiečiams okupavus visą Lietuvą, Suvalkuose veikusios bitininkų draugijos „Bitė“ veikla buvo sustabdyta.

1921 m. kovo 16 d. Kretingoje atidarė vienmetę bitininkavimo mokyklą, o vėliau kasmet ruošdavo bitininkavimo kursus. Jo rūpesčiu prie vienuolyno įsteigtos dirbtuvės, kuriose pagal naujausius reikalavimus buvo gaminami aviliai. Po įkūrėjo mirties draugijos centras persikėlė į Kauną.

Tėvas J. Pečkaitis skelbė spaudoje straipsnius bitininkystės tema. 1921 m. Tilžėje išleido bitininkavimo vadovėlį „Bitininkas”. Knygą sudaro 4 dalys: pirmoji bitininkystės teorijos dalis, antroji – praktikos dalis, trečioji – naudos dalis, ketvirtoji – veiksmo dalis. Leidinio pradžioje, „Autoriaus žodyje“, pirmąją savo parašytą knygą dedikuoja savo tėveliams, o skaitytojams sako „Te „Bitininkas“ pagelbi, kad bitelės pažangiai tvarkomos, pagamintų daug vaško – šviesai, daug medaus – gyvybei.“

„Bitininką“ baigė rašyti švento Jeronimo dienoje, gimimo 34 metų amžiaus sukaktuvių dienoje – 1919 m. rugsėjo 30 d.

Nijolė Raudytė, 2010

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Tėvas Jeronimas Pečkaitis. Iš kretingospranciskonai.lt [interaktyvus] Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m] [žiūrėta 2015 m. gegužės 20]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/index58a3.html?option=com_content&view=article&id=24:tvas-jeronimas-pekaitis&catid=23:ymios-asmenybs&Itemid=67>.
  2. PEČKAITIS, Jeronimas. Bitininkas. Tilžė: Jagomasto spaustuvė „Lithuania“, 1921, p. 3.

Šaltinis: RAUDYTĖ, Nijolė. Leidyba 1905–2010 m.: Jeronimo Pečkaičio „Bitininkas“. Iš Spaudos ir knygos keliasKretingoje. Straipsnių autorės Laima Jonauskaitė, Lina Buikienė, Nijolė Raudytė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla; [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2010, p. 30–34. ISBN 978-9955-18-538-3

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai