Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos rajono savivaldybės švietimo administracijos skyrius

Kretingos rajono savivaldybės tarybai pavaldžiose švietimo įstaigose švietimo viešąjį administravimą vykdo Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius. Skyrius vykdo ir įgyvendina savivaldybės savarankiškas ir valstybines funkcijas švietimo srityje, formuoja švietimo politiką savivaldybėje, rengia švietimo plėtotės programas, tiria, analizuoja ir vertina jų įgyvendinimą rajono švietimo įstaigose, laiduoja švietimo įstaigų efektyvų funkcionavimą, reikiamą ugdymo kokybę.

Švietimo istorija Kretingoje prasidėjo dar XVII a., kai 1775 m. buvo atidaryta mūrinė vidurinė mokyla. Vėliau, pedagoginę ir administracinę mokyklų priežiūrą vykdė Švietimo ministerija. 1919 m. prie apskrities savivaldybės buvo sudaryta švietimo ir kultūros komisija, kuri rūpinosi naujų mokyklų steigimu, kontroliavo švietimo reikalams skirtas lėšas, iki 1925 m. priimdavo į darbą ir atleisdavo mokytojus. Komisijai padėdavo valsčių savivaldybės ir visuomeninės religinės organizacijos, steigusios ir išlaikiusios mokyklas. Steigėjas privalėjo suteikti mokyklai patalpas ir inventorių, sudaryti mokyklos komitetą, kuris rūpinosi vaikų auklėjimu, švara ir tvarka mokykloje, mokyklinio amžiaus vaikų registracija ir priežiūra.

Rajonams vadovavo švietimo ministro paskirti inspektoriai su kuriais dirbo atsargos mokytojas. Inspektoriai buvo tarpininkai tarp Švietimo ministerijos ir apskrities savivaldybės. Jie privalėjo bent kartą per metus aplankyti rajono mokyklas, domėtis, kaip vykdoma švietimo programa, įvertinti mokytojų darbą, organizuoti mokytojų konferencijas, kuriose butų svarstomos švietimo ir mokyklų problemos, mokytojų darbo ir buities sąlygos, klausomasi aktualių paskaitų.

Inspektoriais apskrityje dirbo Kazys Gudas, Stasys Jauniškis, Petras Jusius, Stasys Morkūnas, Pranas Staugaitis, Kazimieras Ūzas, K. Velička, Juozas Žilvitis ir kt.

Tarpukariu bendrojo lavinimo mokyklos buvo išlaikomos valstybės, savivaldybių ir religinių organizacijų. Didėjant mokinių ir mokytojų skaičiui, neturėdama pakankamai patalpų, savivaldybė naujiems skyriams nuomojo kambarius mieste.

Vadovai: Vida Giedrimienė (1992–2005 m.), Dalia Martišauskienė (2006–2012 m.), Antanas Sungaila (nuo 2013 m.)

Jurgita Bružienė 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. GEDVILAITĖ, Rasa. Švietimo skyrius jau turi vadovą. Švyturys, 2013, rugsėjo, 7 d., p. 4.
  2. KANARSKAS, Julius. Švietimas. Iš Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 173182. ISBN 978-609-404-057-3.
  3. KANARSKAS, Julius. 390 metų Kretingos miesto savivaldai. Klaipėda, 1999, birželio 10, p. 37
  4. PAULAUSKAITĖ, Birutė. Giedrimienė Vida. Iš Kretingos personalijų žinynas [interaktyvus]. Kretiga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2002–2013 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/krastotyra/personaliju-zinynas/44-kretingos-personaliju-zinynas/608-kpz-giedrimiene-vida>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai