Temos

Sukurta 2020-08-24

Atnaujinta 2020-08-24

Kunigas Pranciškus Antanas Bizauskas (1861–1937) – Lietuvos pranciškonų provincijos atkūrėjas, provincijolas, tretininkų vadovas, visuomenės veikėjas, religinių straipsnių ir knygelių autorius. Palaidotas Kretingos parapijos naujųjų kapinių ŠV dalyje.

Antanas Bizauskas gimė 1861 m. liepos 22 d. Joniškėlio parapijoje, Vildūnų k. Kunigystės šventimus gavo 1886 m. Iki 1888 m. Gaurėje ir Obeliuose buvo vikaras. Kunigavo įvairiose Kuršo gubernijos parapijose. 1900–1905 m. buvo Kretingos klebonas. Vėliau klebonavo Vabalninke. Kretingoje įkūrė slaptą spaudos platinimo organizaciją. 1912 m. įstojo į Pranciškonų ordiną ir davė įžadus. 1913 m. vyskupas Gasparas Cirtautas jį paskyrė Kretingos bernardinų vienuolyno gvardijonu ir Kretingos bažnyčios klebonu. 1918–1919 m. Kretingos apylinkėse telkė lietuvių savanorius. 1931 m. liepos 13 d. Pranciškaus Bizausko pastangomis Lietuvos pranciškonai atgavo provincijos teises. Ilgą laiką buvo Kretingos ir Kauno vienuolynų vyresnysis, kelias kadencijas buvo išrinktas provincijolu. 1937 m. spalio 27 d. mirė Kaune, Šv. Luko ligoninėje. Palaidotas Kretingoje.

Ant kapo stovi metalinis ažūrinis kryžius su lentele, kurioje įrašyta: „Tėvas / Pranciškus / BIZAUSKAS / Pranciškonas / 1861–1937“. 2007 m. kunigo Pranciškaus Bizausko kapas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (u. k. 31449).

Jolanta Klietkutė, 2019

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BITINAS, Robertas. 1847–1937 m. Kretingoje palaidoti dvasininkai. In Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400. Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincija, 2017, p. 249–250.
  2. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. Vilnius, 2004, p. 71.
  3. KANARSKAS, Julius. Žymių asmenų kapai. Iš Kretingos pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2019 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/index3f5f.html?option=com_content&view=article&id=116:ymi-asmen-kapai&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>.
  4. Kunigo Pranciškaus Bizausko kapas. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2019 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/29f2b183-b3bd-4e19-a99b-4ff6dd8ad1d7>.
  5. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1954, t. 3, p. 59.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai