Temos

Atnaujinta 2018-11-06

Parapijos organizacijos ir draugijos

Prie bažnyčios būrėsi katalikiškos visuomeninės organizacijos, kurias vienijo Katalikų veikimo centras. Jis koordinavo jų veiklą, organizavo bendrus suvažiavimus, į kuriuos kviesdavo žymius lektorius.

Labdaringos katalikiškos visuomeninės organizacijos rūpinosi parapijos žmonių socialine globa, šelpė pavienius žmones ir šeimas, išlaikė socialinės globos įstaigas, rėmė labdaringų organizacijų veiklą.

1936 m. leidinyje „Kretingos parapija“ aprašytos pagrindinės parapijos organizacijos ir jų veikla.

Parapijos vaikus vienijo Angelo Sargo pulkas, vadinamas Angelaičiais. Neturėdami pakankamai vadų, visgi savo veikimu stebina kitas organizacijas.

Jaunimo sąjungos „Pavasaris“ nariai pavasarininkai sau ir visuomenei rengė kultūrinius vakarus, rinko lėšas katalikų universitetui, organizavo sodininkystės, bitininkystės, sporto, blaivininkų, kuopų administravimo, korespondencijos, pasaulėžiūros, sociologijos, pramoginių ir tautinių šokių kursus. Kretingos mieste veikusi kuopa 1939 m. pasivadino „Vyčiais“, turėjo sporto sekciją, chorą, orkestrą ir meno trupę.

1920 m. t. Pranciškaus Bizausko įkurta Lietuvių katalikių moterų draugija, užsiimanti labdara, socialine globa, šalpa, įkūrė ir išlaikė vaikų darželį. 1936 m. turėjo 68 narius. Moterų draugijos iniciatyva 1935 m. mieste buvo sudaryta bendra katalikiškų organizacijų meno sekcija.

1924 m. t. Jeronimo Pečkaičio įkurta Blaivininkų draugija kaip Kretingos „Blaivybės“ draugijos skyrius. Narių – 41. Ilgą laiką vadovavo pranciškonas t. Antanas Butkevičius. Jo nariai rinko lėšas alkoholikų ligoninei statyti, kvietė visuomenę į blaivybę propaguojančius kultūrinius renginius.

Aktyviai veikė pranciškonų vadovaujamas Šv. Vincento Pauliečio draugijos skyrius, kurį 1924 m. gruodžio 14 d. Kretingoje įkūrė pranciškonas t. Antanas Butkevičius. 1936 m. turėjo 58 narius ir 179 rėmėjus. Draugijos veikloje aktyviai dalyvavo daugelis parapijiečių, ypač inteligentai, pedagogai, tarnautojai, verslininkai. Šv. Vincento Pauliečio draugija perėmė Kretingos senelių prieglaudą su 48 gyventojais, išlaikė Lietuvos vaiko draugijos Kretingos vaikų darželį, kuriame buvo 76 neturtingų šeimų vaikai. 1937 m. Šv. Vincento Pauliečio draugijos Kretingos skyrius rinko aukas ir šv. Velykų proga miesto bei valsčiaus beturčiams surengė Velykų stalą.

1934 m. susikūrusi Lietuvių katalikų darbininkų organizacija turėjusi per 340 narių. Ji kovojo už darbininkų teises, parapijos namuose įkūrė bedarbių biurą, besirūpinantį bedarbių registracija ir įdarbinimu, turėjo bedarbių kasą.

1934 m. įkurta Šv. Zitos draugija, burianti tarnaites ir darbininkes, turėjo apie 27 nares.

2016 m. pradžioje Kretingos parapijoje veikė 7 maldos grupės: „Per Dykumą“ (savipagalbos grupė žmonėms, patyrusiems skyrybas), Gyvojo Rožinio maldos grupė, maldos grupė „Atsinaujinimas“ (kilusi iš parapijoje vykusios „Atgaivink“ programos), Marijos Legionas „Nekaltosios ramybės karalienė“ (tarptautinė katalikų vyrų ir moterų draugija), Motinos maldoje, Šeimų maldos grupė, „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė „Nazaretas“ (buria vaikus, paauglius ir suaugusiuosius, turinčius proto negalią, jų šeimos narius ir draugus); 3 chorai: jaunimo nuo 14 metų choras gieda ketvirtadieniais Jaunimo Mišiose (18 val.), Sumos choras gieda Sumos, didžiųjų švenčių ir kitų iškilmių metu, 7–14 metų vaikų choras gieda sekmadienio Votyvos Mišiose (10.30 val.); 3 brolijos: Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS), Pranciškoniškasis jaunimas (JauPra), Pranciškučiai – JES (jaunimo eucharistinis sąjūdis); 4 įstaigos: arbatinė-knygynas „Špitolė“, Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Šv. Antano dienos centras, Visuomeninė labdaros organizacija „Rūpestėliai“; 2 kitos grupės: AA „Vilties slenkstis“ (jungia žmones, turinčius priklausomybę nuo alkoholio), Kretingos diabeto klubas „Vilties kelionė“.

Parapijoje veikia 12 žmonių pastoracinė tarnyba, yra Liturginė, Katechetinė ir evangelizacinė, Šeimos, Socialinė, Ūkinė ir puošybos, Kultūrinė ir viešųjų ryšių sekcijos.

Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Bendruomenė. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus] 2015 [žiūrėta 2016 m. birželio 3 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/bendruomene>.
  2. KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 45, 193–194, 242–243. ISBN 978-609-404-057-3.
  3. Kretingos kat. organizacijų 1936 m. veikimas. Kretingos parapija, 1936, Nr. 9, p. 1–3.
  4. Šv. Vincento Paulo Dr-jos Kretingos skyrius surengė miesto ir valsčiaus beturčiams Velykų stalą. Kretingos parapija, 1937, Nr. 4, p. 30.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai