Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Jaunimo eucharistinis sąjūdis (JES) – Pranciškučiai

 

Oficialus pavadinimas – Mouvement Eucharistique des Jeunes.

Misija: Žadinti jaunus žmones asmeniniam susitikimui su Jėzumi.

Tikslas: Išmokyti jaunuolius su viltimi žvelgti į pasaulį  mylint save tokius, kokie yra ir nuoširdžiai priimant aplinkinius. Drąsinti juos asmeniniam susitikimui su Jėzumi ir įsipareigojimui įsitraukti į aktyvią parapijos bei Bažnyčios veiklą.

Pagrindiniai Jaunimo eucharistinio sąjūdžio (JES) tikslai – padėti jaunimui nuo 7 iki 21 metų priimti save tokius, kokie yra, pažinti savo skirtumus, gabumus bei trūkumus ir rasti savo atramos taškus, kviesti jaunuolius kartu išgyventi savo žmogiškąjį ir krikščioniškąjį pašaukimą šio pasaulio realybėje, padėti jaunuoliams atrasti savo vietą visuomenėje ir Bažnyčioje bei suvokti savo atsakomybę ne tik už savo pačių veiksmus, bet ir už esančių aplinkui. Siekiama kuo geresnių rezultatų krikščioniškojoje pedagogikoje bendradarbiaujant su šeimomis, mokyklomis, parapijomis, asociacijomis, judėjimais, tuo padedant jaunuoliams susidaryti platesnį akiratį ir geriau pasirengti atlikti savo, kaip aktyvaus krikščionio, misiją.

Sąjūdis įkurtas 1962 m. jėzuito kunigo Albert Bessièrres Prancūzijoje, tačiau jo ištakos siekia 1884 m., kai jauni jėzuitai buvo pakviesti maldoje aukoti jų kasdienę veiklą. 1960 m. Prancūzijos eucharistinio kryžiaus žygio piligriminės kelionės į Romą metu Popiežius Jonas XXIII paskyrė audienciją prancūzų Eucharistinio sąjūdžio vaikams.

1975 m. šio sąjūdžio veiklą palaimino Popiežius Paulius VI, o 1987 m. Popiežius Jonas Paulius II patvirtino šio judėjimo apaštališkąją ir švietėjiškąją misiją. Jo ypatingas globėjas – Šv. Paulius.

JES Lietuvoje gimė 1996 m., kai Švč. Širdies pranciškonė misionierė sesuo Benjamina Borsato FMSC pradėjo šio Sąjūdžio įgyvendinimą kartu su kitomis kongregacijos seserimis. 2000 m. vyskupas Antanas Vaičius suteikė seserims žodinį palaiminimą ir paraginimą veikti. Tuo pat metu buvo sutvirtinti ryšiai su JES centru Prancūzijoje. Kunigas Pierre Hubert vedė formacinio pobūdžio rekolekcijas jaunuoliams.

Jaunuoliai, suskirstyti į tris dideles šakas pagal amžių, mažesnėse grupelėse sekdami bendrą metų temą  atlieka kūrybines užduotis, kurios jiems padės ne tik atskleisti savo gabumus, bet ir pažinti save pačius ir kitus grupelės narius bei kurti darnią komandą priimant kitų skirtumus. Vaikai turi galimybę išgirsti garsių mokslininkų, sportininkų ir menininkų tikėjimo liudijimus ir pasirinkti savo gyvenimo autoritetus.

Gilindamiesi į Senojo ir Naujojo Testamentų personažų istorijas vaikai sustiprina savo tikėjimą ir gali įsipareigoti tarnystei mokykloje bei parapijoje. Tęsiama tradicija kuo daugiau vaikų įtraukti į teatro ir  giedojimo grupę, suteikiant galimybę jiems patirti džiaugsmą būti Jėzaus liudytojais bendraamžiams. JES nariai jungiasi į mokyklos ir parapijos gyvenimą ruošdami sekmadienio šv. Mišių liturgiją  ir savanoriaudami  įvairiuose renginiuose jaunimui.

Glaudaus bendradarbiavimo su Lietuvos Pranciškoniškojo Jaunimo brolija dėka, JES veikla per 15 metų išplito po visą Lietuvą.

Naujų narių priėmimas vyksta ištisus metus. Vaikai priimami bet kokio amžiaus.

Susirinkimai vyksta pas seseris Pranciškones misionieres.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Apie Jaunimo Eucharistinį Sąjūdį. Iš Lietuvos Pranciškoniškasis jaunimas [interaktyvus]  [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.jaupra.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=139:apie-jaunimo-eucharistin-sjd&catid=31:jes&Itemid=50>.
  2. ANČERYTĖ, Danutė. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai KLIETKUTEI. 2011 m. vasario 1 d. [žiūrėta 2011 m. vasario 1 d.]. Asmeninis pranešimas.
  3. BORSATO, B. Duomenys apie Jaunimo eucharistinį sąjūdį [rankraštis]. [Kretinga], [b. m.]. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 1.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai