Temos

Atnaujinta 2020-11-05

Kretinga ir Lietuvos Steigiamasis Seimas

Lietuvos Steigiamasis Seimas – 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akte numatyta institucija, kuri turėjo būti išrinkta demokratiniu būdu ir turėjo nustatyti Lietuvos valstybės pamatus bei santykius su kitomis valstybėmis. Jis išrinktas 1920 m. balandžio 14–16 d.

Tai buvo pirmieji visuotiniai, lygūs, slapti, tiesioginiai rinkimai Lietuvoje. Balsuoti atėjo net 90 proc. visų balso teisę turėjusių piliečių. Išrinkta 112 Steigiamojo Seimo narių. Pagal tuometį teritorinį paskirstymą, Kretingos apskritis (taip pat Telšių ir Mažeikių apskritys) priklausė IV Telšių rinkimų apygardai.

Pirmas posėdis įvyko 1920 m. gegužės 15 d. tuometinėje laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune. Vienbalsiai patvirtinta Nepriklausomybės rezoliucija, kuria Steigiamasis Seimas paskelbė esant atstatytą nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką.

Steigiamasis Seimas dirbo 29 mėnesius ir priėmė 268 įstatymus. Svarbiausi veiklos akcentai:

1920 m. pasirašyta taikos sutartis su Sovietų Rusija, ratifikuotos kitos tarpvalstybinės sutartys su Rusija, Latvija, Estija ir kitomis šalimis;

1921 m. Lietuva tapo Tautų Sąjungos nare. Per pustrečių metų Lietuvą de jure pripažino šešiolika valstybių;

1922 m. priimta:

Nuolatinė Lietuvos valstybės konstitucija;

Žemės reformos įstatymas. Žemė racionaliai skirstyta ją dirbantiems ūkininkams. Žeme aprūpinti mažažemiai ir bežemiai;

Piniginio vieneto įstatymas ir Lietuvos banko įstatymas, kuriais remiantis buvo įvesta Lietuvos valiuta – litas;

1922 m. patvirtintas Lietuvos universiteto statutas.

Šis Seimas įvedė Lietuvoje metrinę matų, saikų ir svorių sistemą, Vidurio Europos laiką. Įtvirtino vakarietiškos demokratinės, parlamentinės valstybės principus, tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvę; lyčių ir tautų lygybę pagal įstatymą; asmens neliečiamumą bei jo privačios sąžinės ir žodžio laisvę, vykdė visų lygių vykdomosios valdžios įstaigų kontrolę. Šiuo laikotarpiu sutvirtėjo tarptautinė Lietuvos padėtis. Lietuvos Valstybės Taryba ir Steigiamasis Seimas užbaigė tautinio atgimimo laikotarpį.

Svarų indėlį į Steigiamojo Seimo darbą įnešė ir trys Kretingos krašte gimę, taip pat jo vardą savo veikla išgarsinę Seimo nariai. Tai:

ūkininkas Kazimieras Sidabras iš Stirbaičių (Platelių valsčius). 1919 m. kuriant teisėtas savivaldos institucijas jis buvo išrinktas Kretingos apskrities seimelio valdybos pirmininku. Į Seimą išrinktas pagal partinį Lietuvos valstiečių sąjungos sąrašą;

visuomenininkas, Kretingos vartotojų bendrovės vedėjas, uolus katalikiškų organizacijų narys Sikstas Riauka, kilęs iš Būdviečių kaimo (Kretingos valsčius). Išrinktas pagal Lietuvos krikščionių demokratų, darbininkų ir ūkininkų sąrašą. Dirbo Steigiamojo Seimo Ekonominėje komisijoje. Vėliau – I ir II Seimų narys;

valstybės ir visuomenės veikėjas, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras, Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis, gimęs Kutalių kaime, Tauragės apskrityje. Į Steigiamąjį Seimą išrinktas pagal Lietuvos ūkininkų sąjungos sąrašą. 1920 m. išrinktas Seimo pirmininku. Nuo pat pirmojo posėdžio organizavo visą Seimo darbą: vadovavo rengiant Statutą, sudarant komisijas, pirmininkavo posėdžiams. I Seimas jį išrinko LR Prezidentu, II Seimas vėl perrinko. Jis buvo ir III Seimo pirmininkas. Nuo 1927 m. ūkininkavo Kretingos valsčiaus Jokūbavo dvare (turėjo 150 ha savos ir nuomojamos žemės). Kretingoje turėjo parduotuvę, kurioje pardavinėjo ūkio gaminius.

Parengė Rita Vaitkienė, 2020

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 134. ISBN 978-609-404-057-3.
 2. 1919 m. Lietuvos Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymas. Lietuvos Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymai [interaktyvus]. [b. v.]: [b. l.], [b. m.], [žiūrėta 2020 m. balandžio 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1919_Rinkim%C5%B3_%C4%AF_Steigiam%C4%85ji%C4%AF_Seim%C4%85_%C4%AFstatymas.IH1201.pdf>.
 3. KANARSKAS, Julius. Kretingos istorijos bruožai. Kaunas: V3 STUDIJA, 2018, p. 149. ISBN 978-609-8077-74-2.
 4. Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas. Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas (T. 2). Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, p. 311–312, 328, 366–368.
 5. Steigiamasis Seimas. Iš Vikipedija: Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [b. v.]: [b. l.], [b. m.]. Atnaujinta 2020 m. kovo 9 d. [žiūrėta 2020 m. balandžio 7 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Steigiamasis_Seimas>.
 6. Steigiamasis Seimas (1920–1922 m.). Seimas Lietuvos Respublikoje (1920–1940 m.). Iš Lietuvos Respublikos Seimas [interaktyvus]. [b. v.]: [b. l.], [b. m.], [žiūrėta 2020 m. balandžio 7 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35549&p_k=1>.
 7. Steigiamasis Seimas (1920–1922). Iš Lietuvos Respublikos Seimas [interaktyvus]. [b. v.]: [b. l.], [b. m.], [žiūrėta 2020 m. balandžio 7 d.]. Prieiga per internetą: <https://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7337&p_k=1>.
 8. Kazimieras Sidabras. Nežinomas fotografas. XX a. 4 deš. © Kretingos muziejus. Inv. Nr. KM IF 734. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/84304231?s_id=nImq5asYSlDKcHTe&s_ind=3&valuable_type=EKSPONATAS>.
 9. Sikstas Riauka. Nežinomas fotografas. 1918 m. © Kretingos muziejus. Inv. Nr. KM IF 5818. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/6747812?s_id=26ux6FgTyc67DJZo&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS>.
 10. Aleksandras Stulginskis. Nežinomas autorius, XX a. II pusė. © Kauno IX forto muziejus. Inv. Nr. KDFM S 6500. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/60000004137796?s_id=l4PeI9jDxIUcak5L&s_ind=9&valuable_type=EKSPONATAS>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai