Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Švietimo įstaigų veikla

Kretingos r. savivaldybės tarybai pavaldžiose švietimo įstaigose švietimo viešąjį administravimą vykdo Kretingos r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Skyrius vykdo ir įgyvendina savivaldybės savarankiškas ir valstybines funkcijas švietimo srityje, formuoja švietimo politiką savivaldybėje, rengia švietimo plėtotės programas, tiria, analizuoja ir vertina jų įgyvendinimą rajono švietimo įstaigose, laiduoja švietimo įstaigų efektyvų funkcionavimą, reikiamą ugdymo kokybę.

Kretingos r. savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių duomenimis, rajone mažėja mokyklinio amžiaus vaikų (bendras mokinių) skaičius (kasmet apie 300 mokinių); mažėja 0–14 metų vaikų skaičius lyginant su bendru gyventojų skaičiumi (kasmet apie 0,7 %); mažėja pagal privalomojo ugdymo programas besimokančių 7–16 metų vaikų dalis (%), nes mažėja bendras mokinių skaičius; nepastovus 1– 6 metų vaikų, ugdomų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, skaičius. Šiek tiek didėja mokinių skaičius neformaliojo ugdymo įstaigose.

1997 m. duomenimis, Kretingos rajone veikė 10 ikimokyklinių įstaigų, 4 darželiai-mokyklos, 11 pradinių mokyklų, 9 pagrindinės mokyklos, 9 vidurinės mokyklos, 1 specialioji mokykla, 3 papildomojo ugdymo įstaigos.

Įgyvendinant Kretingos r. plėtros 2001–2005 m. strateginį planą (švietimo dalis), keitėsi švietimo įstaigų tinklas, mokyklų dydis ir skaičius:

 • 2002 m. Tūbausių pagrindinė mokykla reorganizuota į Kurmaičių pradinę mokyklą, likviduota Kalnalio mažakomplektė pradinė mokykla.
 • 2002 m. tenkinant didėjantį suaugusiųjų formalaus ir neformalaus švietimo poreikį, Kretingos suaugusiųjų vidurinė mokykla reorganizuota į Suaugusiųjų mokymo centrą. Centre įsteigtas profesinio informavimo kabinetas.
 • 2004 m. 9 mažakomplektės pradinės mokyklos tapo bazinių vidurinių ir pagrindinių mokyklų pradinio ugdymo skyriais, likviduoti Salantų vidurinės mokyklos pradinio ugdymo skyriai.
 • 2004–2005 m. m. pereita prie visuotinio priešmokyklinio ugdymo. Švietimo įstaigose veikė 31 priešmokyklinio ugdymo grupė, jas lankė 432 priešmokyklinio amžiaus vaikai.
 • Augo papildomojo ugdymo įstaigų, formalaus ir neformalaus suaugusiųjų švietimo poreikis rajone. Nuo 2001 iki 2006 m. besimokančių suaugusiųjų skaičius  padidėjo 48 %, papildomojo ugdymo įstaigas lankančių mokinių – 16 %.
 • Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d., po sėkmingos vidurinio ugdymo programos akreditacijos, Salantų vidurinė mokykla pertvarkyta į Salantų gimnaziją.
 • Reorganizuotas Darbėnų vaikų darželis tapo Darbėnų vidurinės mokyklos Ikimokyklinio ugdymo skyriumi. Ikimokyklinio ugdymo grupės veikė Baublių pagrindinėje ir Kurmaičių pradinėje mokyklose. 2006 m. ikimokyklinio ugdymo grupė įsteigta Rūdaičių pagrindinėje mokykloje.
 • 2008 m. Švietimo ir mokslo ministerija  nusprendė įvykdyti tam tikras reformas: Kretingos mieste išgryninti 2 gimnazijas (9–12  kl.) bei 2 vidurines mokyklas (5–8 kl.), rajono kaimuose uždaryti vidurines mokyklas arba palikti tik ugdymo skyrius. Pertvarkos metu uždaryta Budrių k. pradinė mokykla, Kumpikų k. pradinio ugdymo skyrius bei Šukės k. pradinio ugdymo skyrius.
 • Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. dienos neliko Kalniškių, Rūdaičių, Klibių ir Laukžemės pagrindinių mokyklų, visos šios mokyklos reorganizuojamos į I–VIII klasių skyrius, kurie tapo Kartenos, Kretingos Marijono Daujoto ir Darbėnų vidurinių mokyklų filialais. Raguviškių pradinio ugdymo skyrių Rajono savivaldybės taryba nusprendė uždaryti.
 • Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Darbėnų vidurinė mokykla tapo gimnazija. Taip pat panaikintas Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Laukžemės pagrindinio ugdymo skyrius.
 • 2012 m. rugsėjo 1 d. Kretingos r. Piliakalnio mokykla reorganizuota į Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrių. Taip pat įkurtas Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius. Kretingos Jurgio Pabrėžos mokykla tapo keturmete gimnazija, o Kretingos Marijono Daujoto mokykla tapo pagrindine.
 • 2013 m. rugsėjo 1d. Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija pavadinda Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetine gimnazija. Prie Darbėnų gimnazijos prijungtas Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius. Panaikintas Klibių pradinio ugdymo skyrius.

1973 m. pradėjo veikti Salantų specialioji internatinė mokykla. Mokykloje buvo mokomi vaikai su žymia ar vidutine protine negalia. Vaikai buvo mokomi socialinių pagrindų, buvo padedama jiems integruotis į visuomenę. Mokiniai galėjo save realizuoti per meno ir sporto saviveiklą. 2010 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Salantų specialiosios mokyklos veikla nutraukta nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.

Pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams ir mokiniams teikia Pedagoginė psichologinė tarnyba, mokytojų, pedagogų ir mokyklų vadovų kvalifikacijos kėlimą organizuoja Pedagogų švietimo centras.

Kretingos r. Švietimo įstaigų veikla 2006–2013 m.
                                    Metai

Mokyklos pav.

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Gimnazijos 3 3 3 3 4 4 4
Vidurinės mokyklos 5 5 5 5 3 3 2
Pradinio ugdymo skyriai 7 4 2 4 3 3 3
Pagrindinės mokyklos 8 8 8 5 6 6 6
Pradinės mokyklos 1 1 1 1 1 1 1
Mokyklos-darželiai 3 3 3 3 3 3 3
Suaugusųjų mokymo centras 1 1 1 1 1 1 1
Lopšeliai-darželiai 6 5 6 6 6 6 6
Meno mokyklos 2 2 2 2 2 2 2
Sporto mokykla 1 1 1 1 1 1 1

Birutė Naujokaitienė; Erika Kazlauskienė; ir Jurgita Bružienė, 2013 

 1. ALEKSANDRAVIČIUS, Juozas. Kretingos mokykla. Švyturys, 1990, rugsėjo 1, 5, p. 3, 4.
 2. ALEKSANDRAVIČIUS, Juozas. Kretingos pranciškonų gimnazija švenčia septyniasdešimtmetį.Švyturys, 2002, spalio 2, p. 5.
 3. ČIURINSKAITĖ, Elvyra. Negražinant ir nenutylint. Moksleivis, 1988, Nr. 11.
 4. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų skaičius Kretingos rajono švietimo įstaigose. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Švietimo skyriaus veikla: Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/ikimokyklinis/statistika.pdf>.
 5. Išsikovojo gimnazijos statusą. Pajūrio naujienos, 2010, birželio 29.
 6. JOMANTAITĖ, Diana. Budrių pradinė mokykla šimtemečio nebesulauks [interaktyvus]. Iš Pajūrio naujienos, 2008 birželio 10 d. [žiūrėta 2013 m. lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=2560>.
 7. KAČERAUSKIENĖ, Aldona. Kretingos katalikiškoji vidurinė mokykla. XXI amžius, 1994, spalio 12.
 8. KANARSKAS, Julius. Ateik susipažinti su Kretingos mokyklų praeitimi. Švyturys, 1997, balandžio 26, p. 3, 5.
 9. KANARSKAS, Julius. Iš Kretingos praeities. Klaipėda, 2000, gruodžio 16, p. 8.
 10. KANARSKAS, Julius. Kretinga – pranciškonų provincijos centras [interaktyvus]. Iš Lietuvos pranciškonų paveldas. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2010 m. spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://pranciskonupaveldas.lt/kretinga/index.php?option=com_content&view=article&id=48:kretinga-prancikon-provincijos-centras&catid=34:istorijav&Itemid=71>.
 11. KANARSKAS, Julius. Kretingos vaikų darželiui – 100 metų. Švyturys, 1998, spalio 10, p. 5.
 12. KANARSKAS, Julius. Muziejuje – Kretingos mokyklos istorija. Pajūrio naujienos, 1997, balandžio 11, p. 5.
 13. KAREČKAITĖ, Aldona. Kolegijos darbas įvertintas teigiamai. Pajūrio naujienos, 2007, kovo 6, p. 3.
 14. KAREČKAITĖ, Aldona. Salantų specialioji internatinė mokykla paminėjo 30-ties metų jubiliejų. Pajūrio naujienos, 2003, spalio 14, p. 3.
 15. Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 13 d.]. Prieiga per internetą:  <http://www.kjpg.lt/index.php?page=apie-gimnazija>.
 16. Kretingos pranciškonų gimnazija [interaktyvus]. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija. [b. v.]: [b. l.],  [b. m.]. Atnaujinta 2010 m. spalio 2 d. [žiūrėta 2010 m. spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Kretingos_pranci%C5%A1kon%C5%B3_gimnazija>.
 17. Kretingos rajonas. Iš Pažintis su Lietuva: švietimas, mokslas, naujos technologijos. Kaunas: Kraštotvarka, 1997, 217 p.
 18. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2012 metų veiklos ataskaitos santrauka. Pajūrio naujienos, 2013, balandžio 13, p. 7.
 19. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius [interaktyvus]. Iš Statistika 2006–2013 [žiūrėta 2013 m. lapkritis 19 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/news.php>.
 20. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus nuostatai (2010 m. kovo 17 d.). Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Švietimo skyriaus veikla [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/Rastai/skyriaus_nuostatai2010.pdf>.
 21. Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio ugdymo skyrius [interaktyvus]. [Lendimai] Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio ugdymo skyrius, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.piliakalnis.kretinga.lm.lt/?t=2&idpp=14&id=15>.
 22. Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų švietimo stebėsenos rodikliai. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Švietimo skyriaus veikla [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/stebesena/stebesena2009.pdf>.
 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Salantų specialiosios mokyklos likvidavimo“. Iš LITLEX [interaktyvi duomenų bazė]. [b. v.]: Teisinės informacijos centras, 1996–2010 [žiūrėta 2010 m. liepos 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=138523>.
 24. MENDEIKA, Aistas. Kartenos mokykla – kol kas vidurinė. Švyturys, 2012, rugsėjo 1, p. 3–6.
 25. Pasikeitimai Katalikų teologijos fakultete. Iš Universitas Vytauti Magni: VDU [interaktyvus]. 2005, Nr. 7 (99) [žiūrėta 2010 m. birželio 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vdu.lt/Leidiniai/VDU_laikrastis/2005-07_small.pdf>.
 26. Pranciškonų gimnazija: įkūrimas [interaktyvu]. Iš Pranciškonų gimnazija. Kretinga: [b. l], [b. m.] [žiūrėta 2010 m. spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://kpg.lt/istorija/ikurimas>.
 27. PUIŠIENĖ, Audronė. Prieš 100 metų kumečių vaikai nežinojo, kokio istorinio įvykio liudininkai besą. Pajūrio naujienos, 1998, lapkričio 24, p. 3.
 28. Statistinė informacija apie rajono bendrojo lavinimo mokyklas 2009–2010 m. m. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Statistika [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/statistika/2009-2010/Titulinis2009-2010.xls>.
 29. SIMAITYTĖ, Dovilė. Nuo rudens kolegijos patalpos liks tuščios. Pajūrio naujienos, 2009, rugpjūčio 28, p. 1, 3.
 30. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Vienur – spynos, kitur – garsus vardas. Pajūrio naujienos, 2013, rugsėjo 3, p. 4.
 31. Švietimas [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono 2007–2013 metų plėtros planas. Kretinga, 2007 [žiūrėta 2010 m. birželio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/files/file/pletra_2007_2013/2007_1_3_SVIETIMAS_UGDYMO%20ISTAIGOS.doc>.
 32. Vaikų darželiui Lietuvoje – 150: Lietuviškam vaikų darželiui – 100 [brošiūra]. Kretinga, 1998.
 33. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Mokyklų tinklo pertvarkos dalgiu – per kaimo šaknis [interaktyvus]. Iš Pajūrio naujienos, 2008 kovo 21 d. [žiūrėta 2013 m. lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=2303>.
 34. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Po tuo pačiu stogu, tik kitu pavadinimu. Pajūrio naujienos, 2009, kovo 3, p. 4.
 35. Zajančkauskas Vincas [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2007. Atnaujinta 2010 m. rugsėjo 8 d. [žiūrėta 2010 spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=587>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai