Temos

Sutrumpinimai

a. amžius; aikštė
aklg. akligatvis
al. alėja
apyg. apygarda
aps., apskr. apskritis
asmv., avd. asmenvardis
aut. autorius
b. byla
bal. balandis (mėnuo)
b. d. be datos
b. l. be leidyklos
b. v. be vietos
birž. birželis (mėnuo)
br. brolis (vienuolis)
buv. buvęs, -usi
ct centas
cnt centneris
doc. docentas
dr. daktaras (mokslų)
drp. durpynas
deš. dešinysis (intakas)
e. (el) p. elektroninis paštas, dar žr. el.
egz. egzempliorius
el. (e.) elektroninis (el. paštas, e. paštas; el. parašas, e. parašas, taip pat e. bankas, e. valdžia ir kt.)
etc. lot. et cetera „ir kita, ir taip toliau“
ež. ežeras
fak. fakultetas
faks. faksas
f. fondas
g. gatvė
geg. gegužė (mėnuo)
gen. generolas, generalinis (direktorius)
geol. geologija
gerb. gerbiamasis, -oji
gim. gimęs, -usi
gir. girininkija
gyv. gyventojai; gyventojų
gruod. gruodis (mėnuo)
įl. įlanka
insp. inspektorius
inž. inžinierius
ir pan. ir panašiai
ir t. t. ir taip toliau
istor. istorija
J. E. Jo Ekscelencija
J. Em. Jo Eminencija
k. kaimas
k. a. kaip antai
kl. klasė
kair. kairysis (intakas)
kln. kalnas
KMMA Kretingos muziejaus mokslinis archyvas
kn. knyga
kov. kovas (mėnuo)
kt. kitas, -a
kult. kultūra; kultūrinis
kun. kunigas
lapkr. lapkritis (mėnuo)
l. e. p. laikinai einantis (-i) pareigas (pvz., l. e. direktoriaus pareigas J. Petraitis)
liep. liepa (mėnuo)
Lt litas
lot. lotynų; lotyniškai
m. metai, dar žr. m. m.
m., mst. miestas
m. e. mūsų eros
m. m. mokslo metai
med. medicina
mln. milijonas
mlrd. milijardas
mob. tel. mobilus telefonas
mot. moteris
mst., m. miestas
mstl. miestelis
Nr. numeris
NKVD Sovietų Sąjungos (Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos – TSRS, SSRS) Vidaus reikalų liaudies komisariatas
nuotr. nuotrauka
OFM Ordo Fratrum Minorum – Mažesniųjų brolių ordinas; Pranciškonai
p. pietūs (pasaulio kryptis)
p. puslapis
pab. pabaiga
p. d. pašto dėžutė
p. m. e. prieš mūsų erą
pavad., pav. pavaduotojas
pl. plentas
plg. palygink
plkln. piliakalnis
pr. pradžia
pr. Kr. prieš Kristų
prof. profesorius
prok. prokuroras
prot. protokolas
pšt. paštas
pvz. pavyzdžiui; pavyzdys
r. rytai (pasaulio kryptis)
r. rajonas
red. redaktorius
rugpj. rugpjūtis (mėnuo)
rugs. rugsėjis (mėnuo)
saus. sausis (mėnuo)
sąs. sąsiuvinis
spal. spalis (mėnuo)
sav., saviv. savivaldybė
sen. seniūnija, seniūnas
sk. skaitykla; skyrius
skyr., sk. skyrius
skv. skveras
spec. specialistas, specialusis, -ioji
sr. sritis
SSRS, TSRS Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga
st. stotis
str. straipsnis
š. šiaurė (pasaulio kryptis)
š. m. šių metų
šnek. šnekamosios kalbos
t. tomas
t. y. tai yra
t. p. taip pat; ten pat
tel. telefonas
tėv. tėvas (dvasiškasis)
tir. tiražas
tūkst. tūkstantis
v. vakarai (pasaulio kryptis)
vad. vadinamasis, -oji
vas. vasaris (mėnuo)
ved. vedėjas
vid. vidurys; vidutiniškai
vyr. vyriausiasis, -ioji; vyras
vyresn. vyresnysis, -ioji
vysk. vyskupas
vlsč. valsčius
vnt. vienetas
vv., vtv. vietovardis
žml. žemėlapis
žr. žiūrėk, žiūrėti

Atnaujinta 2018-09-26

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai