Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija

Pirmąją Romos Katalikų bažnyčią Darbėnuose pastatė Karolis Chodkevičius 1620 m. Tačiau 1899 metų Žemaičių vyskupystės aprašyme teigiama, kad pirmąją bažnytėlę Darbėnų kaime savo kapinėse (galbūt kalbama apie kapiniųkoplyčią)  pastatė patys Darbėnų valstiečiai, nes į parapinę Palangos bažnyčią kelias buvo tolimas ir labai miškingas. Pasistatę bažnyčią valstiečiai kreipėsi į vyskupą Jurgį Tiškevičių, prašydami skirti kunigą, kurį patys išlaikytų.

1737 m. karaliaus Augusto III pasiuntinys Kazimieras Sologubas Darbėnų parapijai suteikė žemės ir įsakė, kad valsčiaus gyventojai piltų bažnyčiai pyliavą, duotų rinkliavą ir patys bažnyčią remontuotų.

1739 m. žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius (1740–1757 m.) atskyrė Darbėnus nuo Palangos, suteikė parapijos teises. Pirmuoju klebonu buvo Jonas Prišmantas (Pryszmont). Prie bažnyčios gyveno trys kunigai.

1831 m. sukilimo metu Darbėnuose telkėsi Telšių apskrities sukilėliai, kovoję dėl Palangos. Sukilėlių kapelionu buvo Darbėnų klebonas Baužinskas. Malšinant sukilėlius miestelis sudegė. Iš 108 kiemų, buvusių 1816 m., 1833 m. beliko 61 namas, kuriuose gyveno 431 žmogus.

Po 1863 m. sukilimo Darbėnų klebonas Jurgis Valašinskis ištremtas į Sibirą (mirė 1893 m. Omske).

1899 m. Žemaičių vyskupijos aprašyme minima, kad Darbėnų parapija nėra plati, ją sudaro 1 miestelis, 1 dvaras, 2 palivarkai, 6 bajorkaimiai, 10 kaimų ir 2 viensėdžiai, gyvena 3207 žmonės, yra 341 skirtingai vadinamas gyvenamasis namas.

1908–1911 m. parapijoje veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius, kuriame buvo per 330 narių. Jų pastangomis įsteigta prieglauda elgetoms.

1925–1928 m. klebonu buvo Kazimieras Genys.

2009 m. gruodžio 17 d., eidamas 94 metus, mirė seniausias Telšių vyskupijos kunigas, Darbėnų parapijos rezidentas kun. jubil. Julijonas Tamašauskas, 1979–2001 m. buvęs Darbėnų parapijos klebonu. Nuo 2001 m. iki mirties – Darbėnų parapijos rezidentas.

2001–2009 m. klebonu buvo Arūnas Bladžius. Nuo 2009 m. parapijos klebonas kun. Aivaras Pudžiuvelis.

Parapija priklauso Palangos dekanatui, 1938 m. turėjo 4470 parapijiečių.

Jolanta Klietkutė, 2012

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BLADŽIUS, A. Duomenys apie Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią [rankraštis]. [Darbėnai], [2007]. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos–informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 1.
  2. JUZUMAS, Vincentas. Žemaičių vyskupijos aprašymas. Varniai, 2013, p. 217–218.
  3. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Lietuvių enciklopedijos leidykla, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 287–288.
  4. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus]: [Telšiai]: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010 [žiūrėta 2012 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://telsiuvyskupija.lt/?id=56>.
  5. Telšių vyskupijos kurija. Gruodžio 19 d. Darbėnuose laidojamas kun. jubil. Julijonas Tamašauskas. IšBernardinai.lt [interaktyvus]: [Vilnius] VŠĮ „Bernardinai.lt“, 2004–2012 [žiūrėta 2012 m. vasario 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/37259>.
  6. KANARSKAS, Julius. Darbėnai švenčia jubiliejų. Lietuvos aidas, 1991, spalio 17.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai