Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo istorija Kretingoje prasideda 1898 m., kuomet grafaitė Marija Tiškevičiūtė Kretingoje įkūrė pirmąjį lietuvišką vaikų darželį Lietuvoje. Jis veikė Padvarių kaime, Vytauto g. 2 (gatvė išlikusi iki šiol). Darželis įkurtas dvaro ligoninės pastate, kuris tebestovi prie buvusio dvaro parko antrojo tvenkinio. Ligoninėje dvaro gydytojas nemokamai gydė kumečius ir jų šeimų narius. Tame pačiame pastate senoji grafienė Sofija Tiškevičienė įkūrė prieglaudą vienišiems seneliams, našlaičiams ir pamestinukams. Prieglaudoje lauko darbų sezonu prieglobstį rasdavo ir ikimokyklinio amžiaus kumečių vaikai.

Vaikus prieglaudoje-darželyje prižiūrėjo dvaro samdoma auklė, kuri mokydavo juos namų ruošos darbų, skaityti ir rašyti. Manoma, kad ši ikimokyklinė vaikų auklėjimo įstaiga veikė iki 1915 m. Kretingos mieste pirmasis vaikų darželis buvo atidarytas 1915 m. Jį vienuolynui priklausančiose patalpose įkurdino pranciškonų viršininkas tėv. Pranciškus Bizauskas. Darželiui vadovavo Magdalena Galdikaitė, Barbora Buivydaitė, Kotryna Milašaitė. Moterys ne tik rūpinosi vaikais, bet ir važinėdavo po aplinkinius kaimus, rinkdamos pinigus ir maistą vaikų išlaikymui. Vėliau vaikų darželį išlaikė labdaringos organizacijos – Lietuvos katalikių moterų draugija ir Lietuvos vaiko draugija. Jį rėmė pranciškonai ir Šv. Vincento Pauliečio draugija. 1927–1930 m. darželio vedėja buvo Ona Monstvilaitė–Žuolienė, paskyrusi vaikų darželiui savo pačios pasistatytą namą šalia senųjų parapijos kapinių.

Po Antrojo pasaulinio karo Kretingoje buvo įkurtas vaikų lopšelis, o 1947 m. – pirmasis valstybės išlaikomas vaikų darželis.

Darbėnuose vaikų darželis įkurtas 1945 m. Salantuose darželis „Rasa“ įkurtas 1951 m. 1996 m. darželyje veikė grupė vaikams su kalbos sutrikimais ir kompleksinėmis negalėmis. Salantų lopšelis „Pušelė“ įkurtas 1959 m. ir veikė iki 1983 m. Kretingos darželis „Vyturys“ įkurtas 1962 m., veikė iki 1990 m. Tais pačiais metais įkurtas lopšelis-darželis „Nykštukas“ 1994 m. reorganizuotas į vaikų globos namus. Lopšelis-darželis Kartenoje atidarytas 1965 m. ir veikė iki 1992 m. Kurmaičiuose darželis „Eglutė“ veikė 1966–1984 m. Kūlupėnuose lopšelis-darželis veikė 1972–1992 m. Lopšelis-darželis „Saulutė“ įkurtas 1978 m., veikė iki 1992 m. Rajone iki 1991–1992 m. veikė šie lopšeliai-darželiai: Alkos, Grūšlaukės, Jokūbavo, Laidininkų, Raguviškių, Kašučių, Laukžemio, Laivių.

Darželių uždarymą atgavus nepriklausomybę lėmė blogos ekonominės sąlygos, mažėjantis vaikų gimstamumas.

Birutė Naujokaitienė, Erika Kazlauskienė, Jurgita Bružienė 2013 

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. ALEKSANDRAVIČIUS, Juozas. Kretingos mokykla. Švyturys, 1990, rugsėjo 1, 5, p. 3, 4.
 2. ALEKSANDRAVIČIUS, Juozas. Kretingos pranciškonų gimnazija švenčia septyniasdešimtmetį.Švyturys, 2002, spalio 2, p. 5.
 3. ČIURINSKAITĖ, Elvyra. Negražinant ir nenutylint. Moksleivis, 1988, Nr. 11.
 4. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų skaičius Kretingos rajono švietimo įstaigose. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Švietimo skyriaus veikla: Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/ikimokyklinis/statistika.pdf>.
 5. Išsikovojo gimnazijos statusą. Pajūrio naujienos, 2010, birželio 29.
 6. JOMANTAITĖ, Diana. Budrių pradinė mokykla šimtemečio nebesulauks [interaktyvus]. Iš Pajūrio naujienos, 2008 birželio 10 d. [žiūrėta 2013 m. lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=2560>.
 7. KAČERAUSKIENĖ, Aldona. Kretingos katalikiškoji vidurinė mokykla. XXI amžius, 1994, spalio 12.
 8. KANARSKAS, Julius. Ateik susipažinti su Kretingos mokyklų praeitimi. Švyturys, 1997, balandžio 26, p. 3, 5.
 9. KANARSKAS, Julius. Iš Kretingos praeities. Klaipėda, 2000, gruodžio 16, p. 8.
 10. KANARSKAS, Julius. Kretinga – pranciškonų provincijos centras [interaktyvus]. Iš Lietuvos pranciškonų paveldas. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2010 m. spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://pranciskonupaveldas.lt/kretinga/index.php?option=com_content&view=article&id=48:kretinga-prancikon-provincijos-centras&catid=34:istorijav&Itemid=71>.
 11. KANARSKAS, Julius. Kretingos vaikų darželiui – 100 metų. Švyturys, 1998, spalio 10, p. 5.
 12. KANARSKAS, Julius. Muziejuje – Kretingos mokyklos istorija. Pajūrio naujienos, 1997, balandžio 11, p. 5.
 13. KAREČKAITĖ, Aldona. Kolegijos darbas įvertintas teigiamai. Pajūrio naujienos, 2007, kovo 6, p. 3.
 14. KAREČKAITĖ, Aldona. Salantų specialioji internatinė mokykla paminėjo 30-ties metų jubiliejų. Pajūrio naujienos, 2003, spalio 14, p. 3.
 15. Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 13 d.]. Prieiga per internetą:  <http://www.kjpg.lt/index.php?page=apie-gimnazija>.
 16. Kretingos pranciškonų gimnazija [interaktyvus]. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija. [b. v.]: [b. l.],  [b. m.]. Atnaujinta 2010 m. spalio 2 d. [žiūrėta 2010 m. spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Kretingos_pranci%C5%A1kon%C5%B3_gimnazija>.
 17. Kretingos rajonas. Iš Pažintis su Lietuva: švietimas, mokslas, naujos technologijos. Kaunas: Kraštotvarka, 1997, 217 p.
 18. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2012 metų veiklos ataskaitos santrauka. Pajūrio naujienos, 2013, balandžio 13, p. 7.
 19. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius [interaktyvus]. Iš Statistika 2006–2013 [žiūrėta 2013 m. lapkritis 19 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/news.php>.
 20. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus nuostatai (2010 m. kovo 17 d.). Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Švietimo skyriaus veikla [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/Rastai/skyriaus_nuostatai2010.pdf>.
 21. Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio ugdymo skyrius [interaktyvus]. [Lendimai] Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio ugdymo skyrius, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.piliakalnis.kretinga.lm.lt/?t=2&idpp=14&id=15>.
 22. Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų švietimo stebėsenos rodikliai. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Švietimo skyriaus veikla [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/stebesena/stebesena2009.pdf>.
 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Salantų specialiosios mokyklos likvidavimo“. Iš LITLEX [interaktyvi duomenų bazė]. [b. v.]: Teisinės informacijos centras, 1996–2010 [žiūrėta 2010 m. liepos 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=138523>.
 24. MENDEIKA, Aistas. Kartenos mokykla – kol kas vidurinė. Švyturys, 2012, rugsėjo 1, p. 3–6.
 25. Pasikeitimai Katalikų teologijos fakultete. Iš Universitas Vytauti Magni: VDU [interaktyvus]. 2005, Nr. 7 (99) [žiūrėta 2010 m. birželio 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vdu.lt/Leidiniai/VDU_laikrastis/2005-07_small.pdf>.
 26. Pranciškonų gimnazija: įkūrimas [interaktyvu]. Iš Pranciškonų gimnazija. Kretinga: [b. l], [b. m.] [žiūrėta 2010 m. spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://kpg.lt/istorija/ikurimas>.
 27. PUIŠIENĖ, Audronė. Prieš 100 metų kumečių vaikai nežinojo, kokio istorinio įvykio liudininkai besą. Pajūrio naujienos, 1998, lapkričio 24, p. 3.
 28. Statistinė informacija apie rajono bendrojo lavinimo mokyklas 2009–2010 m. m. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Statistika [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/statistika/2009-2010/Titulinis2009-2010.xls>.
 29. SIMAITYTĖ, Dovilė. Nuo rudens kolegijos patalpos liks tuščios. Pajūrio naujienos, 2009, rugpjūčio 28, p. 1, 3.
 30. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Vienur – spynos, kitur – garsus vardas. Pajūrio naujienos, 2013, rugsėjo 3, p. 4.
 31. Švietimas [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono 2007–2013 metų plėtros planas. Kretinga, 2007 [žiūrėta 2010 m. birželio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/files/file/pletra_2007_2013/2007_1_3_SVIETIMAS_UGDYMO%20ISTAIGOS.doc>.
 32. Vaikų darželiui Lietuvoje – 150: Lietuviškam vaikų darželiui – 100 [brošiūra]. Kretinga, 1998.
 33. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Mokyklų tinklo pertvarkos dalgiu – per kaimo šaknis [interaktyvus]. Iš Pajūrio naujienos, 2008 kovo 21 d. [žiūrėta 2013 m. lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=2303>.
 34. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Po tuo pačiu stogu, tik kitu pavadinimu. Pajūrio naujienos, 2009, kovo 3, p. 4.
 35. Zajančkauskas Vincas [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2007. Atnaujinta 2010 m. rugsėjo 8 d. [žiūrėta 2010 spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=587>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai