Sutrumpinimai


http://www.kretingosenciklopedija.lt/lt/sutrumpinimai/

 

a.

amžius; aikštė

aklg.

akligatvis

al.

alėja

apyg.

apygarda

aps., apskr.

apskritis

asmv., avd.

asmenvardis

aut.

autorius

b. byla
bal. balandis (mėnuo)
b. d. be datos
b. l. be leidyklos
b. v. be vietos
birž. birželis (mėnuo)
br. brolis (vienuolis)

buv.

buvęs, -usi

ct centas
cnt centneris

doc.

docentas

dr.

daktaras (mokslų)

drp.

durpynas

deš.

dešinysis (intakas)

e. (el) p.

elektroninis paštas, dar žr. el.

egz.

egzempliorius

el. (e.)

elektroninis (el. paštas, e. paštas; el. parašas, e. parašas, taip pat e. bankas, e. valdžia ir kt.)

etc.

lot. et cetera „ir kita, ir taip toliau“

ež.

ežeras

fak.

fakultetas

faks.

faksas

f. fondas

g.

gatvė

geg. gegužė (mėnuo)

gen.

generolas, generalinis (direktorius)

geol.

geologija

gerb.

gerbiamasis, -oji

gim.

gimęs, -usi

gir.

girininkija

gyv. gyventojai; gyventojų
gruod. gruodis (mėnuo)

įl.

įlanka

insp.

inspektorius

inž.

inžinierius

ir pan.

ir panašiai

ir t. t.

ir taip toliau

istor.

istorija

J. E.

Jo Ekscelencija

J. Em.

Jo Eminencija

k.

kaimas

k. a.

kaip antai

kl.

klasė

kair. kairysis (intakas)

kln.

kalnas

KMMA Kretingos muziejaus mokslinis archyvas

kn.

knyga

kov. kovas (mėnuo)

kt.

kitas, -a

kult.

kultūra; kultūrinis

kun.

kunigas

lapkr. lapkritis (mėnuo)

l. e. p.

laikinai einantis (-i) pareigas (pvz., l. e. direktoriaus pareigas J. Petraitis)

liep. liepa (mėnuo)
Lt litas

lot.

lotynų; lotyniškai

m.

metai, dar žr. m. m.

m., mst.

miestas

m. e.

mūsų eros

m. m.

mokslo metai

med.

medicina

mln.

milijonas

mlrd.

milijardas

mob. tel.
mobilus telefonas

mot.

moteris

mst., m.

miestas

mstl.

miestelis

Nr.

numeris

NKVD Sovietų Sąjungos (Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos – TSRS, SSRS) Vidaus reikalų liaudies komisariatas
nuotr. nuotrauka
OFM Ordo Fratrum MinorumMažesniųjų brolių ordinas; Pranciškonai
p. pietūs (pasaulio kryptis)

p.

puslapis

pab.

pabaiga

p. d.

pašto dėžutė

p. m. e.

prieš mūsų erą

pavad., pav.

pavaduotojas

pl.

plentas

plg.

palygink

plkln.

piliakalnis

pr.

pradžia

pr. Kr.

prieš Kristų

prof.

profesorius

prok.

prokuroras

prot.

protokolas

pšt.

paštas

pvz.

pavyzdžiui; pavyzdys

r. rytai (pasaulio kryptis)

r.

rajonas

red.

redaktorius

rugpj. rugpjūtis (mėnuo)
rugs. rugsėjis (mėnuo)
saus. sausis (mėnuo)

sąs.

sąsiuvinis

spal. spalis (mėnuo)

sav., saviv.

savivaldybė

sen.

seniūnija, seniūnas

sk.

skaitykla; skyrius

skyr., sk.

skyrius

skv.

skveras

spec.

specialistas, specialusis, -ioji

sr.

sritis

SSRS, TSRS Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga

st.

stotis

str.

straipsnis

š. šiaurė (pasaulio kryptis)

š. m.

šių metų

šnek.

šnekamosios kalbos

t.

tomas

t. y.

tai yra

t. p.

taip pat; ten pat

tel.

telefonas

tėv. tėvas (dvasiškasis)

tir.

tiražas

tūkst.

tūkstantis

v. vakarai (pasaulio kryptis)

vad.

vadinamasis, -oji

vas. vasaris (mėnuo)

ved.

vedėjas

vid.

vidurys; vidutiniškai

vyr.

vyriausiasis, -ioji; vyras

vyresn.

vyresnysis, -ioji

vysk. vyskupas

vlsč.

valsčius

vnt.

vienetas

vv., vtv.

vietovardis

žml.

žemėlapis

žr.

žiūrėk, žiūrėti© 2010–2018 Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka,
Vilniaus g. 8, LT-97108, Kretinga, Tel. (8 445) 78984, Faks. (8 445) 78980, El. paštas biblioteka@kretvb.lt